Cüme axşamı, 22.04.2021, 15:49
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6931
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа
  Главная » 2008 » Sentyabr » 17 » KA­İ­NAT NE­CƏ YA­RA­NIB?
  15:59
  KA­İ­NAT NE­CƏ YA­RA­NIB?
   
   
   
   
   
   
   
  Ha­cı Na­miq Ba­ba­xan: "Bir çox mə­sə­lə­lər tək­cə Al­la­hın ira­də­si al­tın­da­dır, mis­li gö­rün­mə­miş ekspre­mentlər va­si­tə­si­lə be­lə, on­lar ba­rə­də konkret nə­ti­cə­yə gəl­mək müm­kün de­yil".

  Bə­şə­riy­yət in­ki­şaf et­dik­cə el­mi kəşflə­rin sa­yı da ar­tır, dün­ya el­min­də müx­tə­lif ekspre­mentlər apa­rı­lır. Be­lə təc­rü­bə­lər­dən bi­ri də bu ya­xın­lar­da bir qrup ali­min ka­i­na­tın ne­cə ya­ran­dı­ğı ba­rə­də el­mi sı­naq­la­ra baş­la­ma­sı­dır. Be­lə ki, İs­veç­rə-Fran­sa sər­hə­din­də ye­rin al­tın­da yer­ləş­di­ril­miş Bö­yük Ad­ron Kol­lay­de­ri işə sa­lı­nıb. Mə­lu­mat­la­ra gö­rə, CERN ad­lı Av­ro­pa el­mi mər­kə­zi ye­rin al­tın­da in­şa edi­lən bu qur­ğu va­si­tə­si­lə his­sə­cik­lər fi­zi­ka­sı və mad­də­nin tə­bi­ə­ti haq­da su­al­la­ra ca­vab ax­tar­maq­da­dır. 27 km ra­di­o­su olan çev­rə tu­ne­lə atom zər­rə­cik­lə­ri­ni işıq su­rə­ti ilə hə­rə­kət et­dir­mək­lə, alim­lər ka­i­na­tın "Bö­yük Partla­yış" de­yi­lən nə­zə­riy­yə əsa­sın­da müm­kün ya­ran­ma me­xa­niz­mi­ni təd­qiq et­mək is­tə­yir­lər.

  Bir çox məş­hur təd­qi­qat­çı­lar isə əs­rin növ­bə­ti 10 il­li­yin­də Yer kü­rə­si­ni bö­yük təh­lü­kə göz­lə­di­yi­ni, yə­ni Qi­ya­mət gü­nü­nün ye­ti­şə­cə­yi­ni bə­yan edir­lər. Ka­i­na­tın ya­ra­nı­şı, Qi­ya­mət gü­nü­nün nə vaxt ye­ti­şə­cə­yi­nin Al­lah-Tə­a­la­nın ira­də­si ilə bağ­lı ol­du­ğu­nu nə­zə­rə al­saq, on­da bu el­mi kəşflər­lə dün­ya-alə­min ne­cə ya­ran­ma­sı haq­qın­da bil­gi əl­də et­mək müm­kün­dür­mü?

  Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bə­ti­ni bil­di­rən ila­hiy­yat­çı alim Ha­cı Na­miq Ba­ba­xan ilk ön­cə di­ni nöq­te­yi-nə­zər­dən is­tə­ni­lən el­mi araş­dır­ma­la­rın, ekspre­mentlə­rin müs­bət qar­şı­lan­dı­ğı­nı diq­qə­tə çat­dır­dı. Söz­lə­ri­nə gö­rə, alim­lər ka­i­na­tın ne­cə ya­ran­dı­ğı ba­rə­də sırf el­mi mə­lu­mat­lar əl­də et­mək məq­sə­di­lə ekspre­ment apa­rır­lar­sa, bu­na heç kim qa­da­ğa qo­ya bil­məz: "Yox, əgər sö­zü­ge­dən mə­sə­lə­nin kö­kün­də baş­qa niy­yət giz­lə­nir­sə, mə­sə­lən, ka­i­na­tın ya­ran­ma­sı­nın, Yer kü­rə­si­nin da­ğıl­ma­sı­nın, tə­zə­dən ye­ni hə­ya­tın for­ma­la­şa­ca­ğı­nın Al­la­hın ira­də­sin­dən kə­nar­lı­ğı­nı sü­bu­ta ye­tir­mək is­tə­yir­lər­sə, əv­və­la bu­na na­il ol­ma­ya­caq­lar, ikin­ci­si, be­lə ekspre­mentlər apar­maq ümu­miy­yət­lə yol­ve­ril­məz­dir".

  İla­hiy­yat­çı alim heç bir di­nin sırf el­mi na­i­liy­yət­lə­rə he­sab­lan­mış araş­dır­ma­la­rın, təc­rü­bə­lə­rin əley­hi­nə çıx­ma­dı­ğı­nı, ək­si­nə, bə­şə­riy­yə­tin in­ki­şa­fı­nı, da­im ax­ta­rış­da ol­ma­sı­nı təq­dir et­di­yi­ni vur­ğu­la­dı: "Ka­i­nat­la bağ­lı bir sı­ra mə­sə­lə­lər var ki, bə­şər öv­la­dı araş­dır­ma­lar­la nə­yə­sə na­il ola bi­lər. Ye­rin kü­rə şək­lin­də ol­ma­sı­nı, öz oxu ət­ra­fın­da fır­lan­ma­sı­nı Qu­ra­ni-Kə­rim hə­lə XIV əsr əv­vəl bə­yan edib. Son­ra təd­qi­qat­çı­lar, alim­lər Qu­ra­ni-Kə­ri­mi araş­dı­rar­kən Mü­qəd­dəs Ki­tab­da bə­yan olu­nan­la­rın təs­di­qi­ni tap­dı­lar. Və be­lə­lik­lə, Al­la­hın hə­qi­qə­tən də bö­yük var­lıq sa­hi­bi ol­ma­sı bir da­ha da­nıl­maz təs­di­qi­ni tap­dı".

  La­kin bü­tün bun­la­ra bax­ma­ya­raq, in­san bir çox sir­lə­ri aç­maq­da aciz­dir. Çün­ki be­lə mə­sə­lə­lər yal­nız Al­la­hın ira­də­si al­tın­da­dır. Təd­qi­qat­çı­lar Qi­ya­mət gü­nü haq­qın­da müx­tə­lif proq­noz­lar ver­sə­lər də, onun nə vaxt baş ve­rə­cə­yi­ni yal­nız Al­lah-Tə­a­la bi­lir. Düz­dür, Bö­yük Ya­ra­dan Qu­ra­ni-Kə­rim və mə­sum­lar va­si­tə­si­lə Qi­ya­mət gü­nü­nün işa­rət­lə­ri­ni in­san­la­ra çat­dı­rıb. Am­ma Həz­rət Pey­ğəm­bə­rin (s) də, imam­la­rın (ə) da qeyb el­mi­lə bağ­lı tam mə­lu­mat­la­rı ol­ma­yıb. Ona gö­rə də ka­i­nat, qeyb alə­mi və s. ba­rə­də konkret fi­kir söy­lə­mək qey­ri-müm­kün­dür".

  islaminsesi.az
  Категория: ÖLKƏMİZDƏ | Просмотров: 1574 | Добавил: media-islam | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər