Şenbe, 10.04.2021, 22:43
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6931
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа
  Главная » 2008 » Sentyabr » 23 » İS­LA­Mİ ƏQİ­DƏ­YƏ ZO­RA­KI­LIQ
  16:32
  İS­LA­Mİ ƏQİ­DƏ­YƏ ZO­RA­KI­LIQ
   
   
   
   
   
   
   
   
  Azər­bay­can­da vəh­ha­bi­lə­rin məs­ci­di ki­mi ta­nı­nan "Əbu-Bəkr" məs­ci­din­də baş ve­rən partla­yış­dan son­ra bu ci­na­yə­ti tö­rə­dən hə­min tə­ri­qət üzvlə­ri­nin həb­si hə­mi­şə­ki ki­mi ye­nə də İs­la­mın ənə­nə­vi məz­həb­lə­ri­nin eh­kam­la­rı­na, di­ni sim­vol­la­rı­na qa­rış təz­yi­qi ar­tı­rıb. Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, ye­ni dərs ili­nin ilk gün­lə­rin­də 167 və 162 say­lı mək­tə­bin rəh­bər­li­yi iki ba­şı­bağ­lı mü­əl­li­mə­ni və mək­təb­li qız­la­rı dər­sə bu­rax­ma­yıb. Mək­təb rəh­bər­li­yi hi­cab­lı xa­nım­la­ra baş­la­rı­nı aç­dıq­dan son­ra mək­tə­bə da­xil ola­caq­la­rı­nı bil­di­rib. Bu­nun­la be­lə, Sum­qa­yıt şə­hə­rin­də bir ne­çə gün­dür ki, şiə məz­hə­bi­nə aid ad­lar al­tın­da fə­a­liy­yət gös­tə­rən su­per­mar­ket­lə­rin sa­hib­lə­rin­dən hə­min lo­qa­tip­lə­rin çı­xa­rıl­ma­sı, di­ni dü­kan­lar­dan isə şi­ə­çi­lik­lə bağ­lı ki­tab­la­rın yı­ğış­dı­rıl­ma­sı tə­ləb olu­nur.

  Hər­çənd də­fə­lər­lə qeyd edil­di­yi ki­mi, Azər­bay­can Konsti­tu­si­ya­sı, möv­cud qa­nun­lar, elə­cə də bey­nəl­xalq öh­də­lik­lər be­lə qa­da­ğa­la­ra əsas ver­mir.
  Mə­sə­lə ilə bağ­lı bi­zim­lə fi­kir­lə­ri­ni bö­lü­şən Azər­bay­can İs­lam Par­ti­ya­sı (AİP) səd­ri­nin ic­ti­mai mə­sə­lə­lər üz­rə mü­a­vi­ni Mir­hü­seyn Ha­şi­mi bu cür öz­ba­şı­na­lı­ğın, qa­nun­suz­lu­ğun yol­ve­ril­məz ol­du­ğu­nu söy­lə­di. Və bil­dir­di ki, heç bir qa­nu­ni əsas ol­ma­dan ne­çə il­lər­dir sö­zü­ge­dən prob­lem­lər or­ta­ya çı­xır: "Hi­cab hər bir mü­səl­man xa­nı­mın əqi­də­si­dir, Al­lah-Tə­a­la­ya ita­ə­ti­nin tə­za­hü­rü­dür. Din­dar xa­nım­la­rı hi­ca­bı­nı çı­xar­ma­ğa məc­bur et­mək, əs­lin­də in­sa­nın əqi­də­si­ni zor­la əlin­dən al­maq­dır. Biz bu­nu kəs­kin şə­kil­də pis­lə­yir və he­sab edi­rik ki, mü­səl­man öl­kə­sin­də İs­la­mın rəm­zi olan hi­ca­ba qa­nun­suz şə­kil­də qa­da­ğa qoy­maq di­ni­mi­zi təh­qir et­mək de­mək­dir".

  "Ba­şı­ör­tü­lü xa­nım­la­ra qar­şı bu cür aq­res­siv­li­yin nü­ma­yiş­kar­ca­sı­na hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si həm­çi­nin de­mok­ra­tik də­yər­lə­rin, vic­dan və din azad­lı­ğı­nın ko­bud şə­kil­də po­zul­ma­sı­dır", - de­yə AİP funksi­o­ne­ri əla­və et­di: "İn­di­yə­dək Azər­bay­can­da di­nin azad ol­du­ğu­nu, to­le­rantlı­ğın möv­cud­lu­ğu­nu de­yir­di­lər. Am­ma sö­zü­ge­dən qa­da­ğa­lar bir da­ha gös­tə­rir ki, öl­kə­də əs­lin­də di­ni azad­lıq yox­dur. Ək­si­nə, əsl İs­la­mi də­yər­lə­rə cid­di şə­kil­də təz­yiq­lər var. Tə­əs­süf ki, in­san haq­la­rın­dan dəm vu­ran­lar nə­dən­sə be­lə mə­sə­lə­lər­də sus­qun­luq nü­ma­yiş et­di­rir­lər. Be­lə qə­na­ət ha­sil olur ki, in­san haq­la­rı on­la­ra yal­nız öz şəx­si ma­raq­la­rı­nı tə­min et­mək üçün la­zım­dır".

  Həm­söh­bə­ti­mi­zə gö­rə, di­ni to­le­rantlıq yal­nız İs­la­ma, əqi­də­mi­zə zidd olan on­lar­la tə­ri­qət­lə­rin, sek­ta­la­rın for­ma­laş­ma­sı­na şə­ra­it ya­ra­dıb ki, öl­kə üçün bun­dan cid­di təh­lü­kə yox­dur: "Qey­ri-ənə­nə­vi di­ni tə­ri­qət­lər in­san­la­rın əqi­də­si­ni, mə­nə­viy­ya­tı­nı par­ça­la­maq­la gə­lə­cək ix­ti­la­fın to­xu­mu­nu sə­pir­lər. Azər­bay­can­da ümum­mil­li bir mə­sə­lə or­ta­ya çı­xan­da ar­tıq müx­tə­lif əqi­də­lə­rə xid­mət edən in­san­la­rı bir ara­ya gə­tir­mək müm­kün ol­ma­ya­caq. Qa­dın­la­rın if­fət­li ge­yin­mə­si, ba­şı­ör­tü­lü ol­ma­sı isə heç bir mən­fi xü­su­siy­yə­tə ma­lik de­yil. Ək­si­nə, on­lar cə­miy­yə­tə tər­bi­yə, gö­zəl əx­laq aşı­la­yır­lar. Tə­əs­süf ki, bay­ra­ğın­da İs­la­mi rəm­zin yer al­dı­ğı Azər­bay­can­da əsl di­ni də­yər­lər tap­da­la­nır".

  Söh­bət əs­na­sın­da Sum­qa­yıt­da­kı ha­di­sə­lər­lə bağ­lı ət­raf­lı mə­lu­mat ve­rən M.Ha­şi­mi şə­hə­rin 17-ci mik­ro­ra­yo­nun­da po­lis­lər tə­rə­fin­dən "Əh­li-beyt" adı ilə fə­a­liy­yət gös­tə­rən ma­ğa­za­nın löv­hə­si­nin qo­pa­rıl­dı­ğı­nı de­di: "Di­ni dü­kan­lar­dan isə eh­kam ki­tab­la­rı­nın yı­ğış­dı­rıl­ma­sı pro­se­si ge­dir. Hal­bu­ki, hə­min ki­tab­lar­da din­lər, məz­həb­lər ara­sın­da ix­ti­la­fa sə­bəb ola bi­lə­cək hər han­sı fi­kir, zə­rər­li bil­gi yox­dur. Ona gö­rə də mü­səl­man Azər­bay­can xal­qı­nı bu ki­mi mə­sə­lə­lər­də diq­qət­li ol­ma­ğa ça­ğı­rı­rıq. Də­yər­lə­ri­mi­zə hər za­man önəm ve­ril­mə­li və hər kəs tə­rə­fin­dən qo­run­ma­lı­dır. Azər­bay­can hö­ku­mə­ti­nə isə töv­si­yə­miz bu­dur ki, bu­ra mü­səl­man məm­lə­kə­ti­dir, İs­la­mi sim­vol­la­ra, əsl di­ni də­yər­lə­rə təz­yiq­lə­ri ar­tır­maq, on­la­ra qa­da­ğa qoy­maq döv­lə­tə ba­şu­ca­lı­ğı gə­tir­mə­yə­cək".

  Islamınsəsi Interet qəzeti
  Категория: ÖLKƏMİZDƏ | Просмотров: 1242 | Добавил: media-islam | Рейтинг: 5.0/1
  Всего комментариев: 2
  24.09.2008
  2. DINDARKA (DINDARKA) [Material]
  ALLAH HEMIN XANIMLARA SEBR VERSIN!INSELLAH

  23.09.2008
  1. ZehrayiNur (ZehrayiNur) [Material]
  sad

  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər