Çerşenbe axşamı, 25.06.2024, 10:21
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6952
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » Şie cavabları

  Azan barede bir neçe sual ve cavab

  Məscİdün-nəbİdə azan

  «Məscidün-nəbi» Mədinə şəhərindəki Peyğəmbər (s) məscididir. Bu məsciddə böyük şiə alimlərindən biri, sünnə əhli camaat namazını başa vurduqdan sonra azançıya şiələr kimi azan verməsini buyurur. Bu vaxt bir qrup şiə də həmin alimin arxasında namaz üçün dayanır. Azançı «əşhədu ənnə əmirəlmö’mininə əliyyən vəliyyullah» dedikdə məscid mə’murları onu tutub aparmaq istəyirlər. Alim bu işə mane olub, azançının günahkar olmadığını bildirir və məscidin böyüklərini tələb edir. Məscidin böyükləri gəldikdə şiə alimi deyir: «Biz şiələrin müstəqil fiqhi (şəriət qanunları) var və öz qanunlarımıza əməl edirik. Bizim fiqhimizə görə, həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyinə şəhadət verdikdən sonra təbərrük olaraq həzrət Əlinin (ə) imamətinə də şəhadət verə bilərik. Biz öz fiqhimizə əməl edirik. Siz də bunun əvəzinə Əbubəkr və Ömərin haqqına şəhadət verin!» Mə’murlar şiə aliminin bu sözlərini təbəssümlə qarşılayıb, ondan uzaqlaşırlar.

  Bİr mübahİsə

  Məscidün-nəbidə bir misirli sünni mənə dedi: «Siz şiələr «əliyyən vəliyyullah» deyirsiniz. Məgər Allahın vəliyə (imama, rəhbərə) ehtiyacı var?» Cavabında dedim: «Siz «Muhəmmədən rəsulullah» demirsinizmi?» Bildirdi ki, deyirik. Dedim ki, məgər Allahın rəsula (elçiyə) ehtiyacı var? Dedi: «Biz o mə’nada deyirik ki, Məhəmmədin (s) Allah tərəfindən risaləti var.» Dedim: «Əliyyən vəliyyullah»-ın da mə’nası budur ki, Əlinin (ə) Allah tərəfindən imaməti var və sizin də kitablarda buna oxşar sözlərlə qarşılaşırıq. Məsələn, Buxarinin «Səhih»ində bildirilir ki, Ömər «mən Əbu-Bəkrin vəlisiyəm» demişdir.[«Səhihe Buxari», xüms kitabı, s. 513]Mə’lumdur ki, ölünün vəliyə ehtiyacı yoxdur. Ömər demək istəmişdir ki, o Əbu-Bəkr tərəfindən vəli, yə’ni rəhbər tə’yin olunmuşdur. Bunu da qeyd edək ki, Əbu-Bəkr və Ömərin xalqa rəhbər tə’yin etmək səlahiyyəti yox idi. Əbu-Bəkr hansı ixtiyarla xalqa vəli seçməli idi?

  Şiələrin əqidəsinə görə, Əli (ə) Allah tərəfindən Peyğəmbərin (s) vasitəsi ilə imamət və rəhbərliyə tə’yin olunmuşdur. Əslində sünnilər Öməri Peyğəmbərin yox, Əbu-Bəkrin xəlifəsi kimi tanımalı və «şəhadət verirəm ki, Ömər Əbu-Bəkrin vəlisidir» deməlidirlər. Əgər belə demirsinizsə, (sünniyə müraciətlə dedim) Ömərin rəhbərliyini inkar edirsiniz.»

  Həmsöhbətim gülümsündü və «Səhihe Buxari»dən gətirdiyim dəlil müqabilində bir söz deyə bilmədi. «Bəs Əlinin (ə) Allah tərəfindən tə’yin olunmasına dəliliniz nədir?» – deyə soruşdu. Bildirdim ki, dəlilimiz çoxdur. Nümunə olaraq bir Qur’an ayəsini misal çəkdim: «Sizin vəliniz (rəhbəriniz) yalnız Allah, Onun rəsulu və iman gətirib namaza duran, rüku halında zəkat verənlərdir.»[«Maidə», 55]
   

  İstər şiə, istər bir çox sünni təfsirçiləri bildirirlər ki, rüku halında üzüyünü fəqirə verən Əlidir və bu ayə onun haqqında nazil olmuşdur.[«Təfsire Dürrül-Mənsur»]Əllamə Əmininin «Əl-ğədir», Şərəfüddin Amilinin «Əl-müraciat» kitabına baxa bilərsiniz. Sonra həzrət Əlinin (ə) vilayətini sübut edən hədislər misal çəkdim. Həmsöhbətim mübahisəni davam etdirməyə meylli olsa da, onun yoldaşı «daha kifayət edər» deyib, əlindən tutdu və xudahafizləşib getdilər.

  Sual 5: Nə üçün biz də sünnilər kimi sübh azanında «əssəlatu xəyrun minənnovm» demirik?

  Cavab:Şiə fiqhində və Əhli-beyt (ə) rəvayətlərində belə bir cümlə barədə mə’lumat olmadığından onu azanda demək caiz deyil, bid’ətdir. Amma bə’zi qeyri-mö’təbər sünni mənbələrində bildirilir ki, həzrət Peyğəmbər (s) azanı öyrədərkən sübh namazında bu cümlənin deyilməsini əmr etdi.[«Töhfətul-ixvan», Ben Baz, Əbdül Əziz ben Əbdüllah ben Baz, s. 79]Bə’zi rəvayətlərdə isə bu cümlənin Ömər və onun oğlu Əbdullah tərəfindən azana artırıldığı bildirilir.[«Əl-əzan», Əbi Hatəm, s. 45]Ən əsası isə sünnilərin «Səhihe Buxari», «Səhihe Müslim» kimi mö’təbər kitablarında bu barədə heç bir mə’lumat verilmir.[Səhihe Müslim, Kitabus-səlati, babu sifətil-əzani, hədis 379. Səhih Buxari, Kitabul əzan.]Dörd sünni məzhəbi yekdil olaraq azanda bu cümlənin deyilməsini müstəhəb hesab edir.[«Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə», c.1, s. 312.]

  Bəli, sünnə əhli öz fiqhini Peyğəmbər Əhli-beytindən (ə) götürmədiyi üçün bir çox xətalara düçar olmuşdur. Allah-təala hər kəsi həqiqi Peyğəmbər (s) sünnəsinə müvəffəq etsin.

  Sual 6: Nə üçün sünnilər də bizim kimi azanda «həyyə əla xəyril-əməl» demirlər?

  Cavab:Şiələr öz ibadət üsulunu Peyğəmbər (s) Əhli-beytindən öyrənir. Şiə fiqhinin müraciət etdiyi rəvayətlərdə iki dəfə «həyyə əla xəyril-əməl», yə’ni «əməllərin ən xeyirlisinə (namaza) tələs» deyilməsi zəruri bilinir. Sünnilərdə də belə bir rəvayət var, amma onlar bu rəvayəti zəif hesab edir və azanda həmin cümləni işlətmirlər.[«Kitabul-əzan», Əbi Hatəm, s. 54-60.]

  Bəli, şiələr peyğəmbər sünnəsini onun Əhli-beytindən öyrənirsə, sünnilər bu sünnəni kənar şəxslərdən əxz edirlər.

  Sual 7: Nə üçün şiələr həzrət Peyğəmbərin adı çəkiləndə salavat deyir, sünnilər isə demirlər?

  Cavab:Qur’anda buyurulur: «Həqiqətən, Allah və onun mələkləri peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər, siz də ona salavat göndərin və layiqincə salamlayın.»[«Əhzab» surəsi, ayə 56.]Bu ayədən əlavə bir çox rəvayətlərdə müsəlmanlara tapşırılır ki, həzrət Peyğəmbərin (s) adı, ləqəbi və künyəsi deyilərkən salavat göndərsinlər. Sünnilərin ən mö’təbər kitablarından olan «Səhihe Müslimdə» nəql olunur ki, həzrət Peyğəmbər buyurdu: «Müəzzin azan deyəndə azanın cümlələrini onun kimi deyin və mənə salavat göndərin. Həqiqətən, mənə salavat göndərən kəsə Allah on salavat göndərər.»[«Səhihe Müslim», namaz kitabı, s. 198]

  Buna əsasən də şiələr Peyğəmbərin (s) adı çəkilərkən ona salavat göndərməyi özlərinə vəzifə bilirlər. Sünnə əhli isə hətta azanda Peyğəmbərin adı çəkilərkən salavat çəkməməklə savabdan məhrum olurlar. Bu məhrumiyyət Əhli-beytdən uzaq düşənlərin cəzasıdır.

  Sual 8: Nə üçün şiələr azan deyilən kimi ara vermədən namaza başlayır, sünnilər isə azandan sonra bir qədər səbr edib, namaz qılırlar? Məgər azan deyiləndə hələ namazın şər’i vaxtı olmur, yoxsa başqa bir səbəb var?

  Cavab:Onların səbr etməsi nafilə namazının qılınması və namaz qılanların camaat namazına toplanması üçündür. Şiələr də nafilə namazı qıldıqda bu namazdan sonra vacib namazı qılırlar. Ümumiyyətlə, sünnə əhli namazın şər’i vaxtına kifayət qədər diqqətlidir.

  İmam Sadiqə (ə) sual verdilər ki, sünnilərin azanı ilə namaz qılmaq olarmı? İmam (ə) buyurdu: «Bəli, onlar namazın vaxtına çox diqqətlidirlər.»[«Vəsailüş-şiə», c. 5, s. 378, bab 3, hədis 1.]

  Bununla belə, azan deyilən kimi namaz qılmaq olar, çünki azan şər’i vaxtda deyilir. Sübh və günorta azanlarından fərqli olaraq, axşam (şam) azanına münasibətdə şiələr və sünnilər arasında ixtilaf var. Sünnilərin nəzərincə, şam namazının və iftarın vaxtı günəş batanda çatır. Ona görə də günəş batan kimi azan deyirlər. Amma şiə fəqihlərinin nəzərincə, günəş batandan sonra şərqdəki qızartı insanın başı üstən keçdikdən sonra azan vaxtı olur. Beləcə, sünnilər şam azanı dedikdə biz namaz qıla bilmərik. Onların azanından təqribən 12 dəqiqə sonra namaz qılıb, iftar edə bilərik.  Другие материалы по теме
  Категория: Şie cavabları | Добавил: al-shia (02.06.2008) | Автор: ALİ ETAİ İSFAHANİ
  Просмотров: 3756 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər