Bazar, 11.04.2021, 08:44
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6931
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа
  Главная » 2008 » İyul » 20 » İZ­ZƏT VƏ ZİL­LƏT
  02:35
  İZ­ZƏT VƏ ZİL­LƏT
   
   
   
   
  Ya­xud müş­rik ABŞ və onun müt­tə­fiq­lə­ri İra­na tə­ca­vü­zə cə­sa­rət edər­lər­sə, İs­la­mın "ŞA­HAB­"ı mü­səl­man­la­ra iz­zət, müş­rik­lə­rə zil­lət gə­ti­rə­cək
     
      ­Bi­lir­si­niz ki, "Əh­zab" mü­ha­ri­bə­sin­də Al­la­hın höc­cə­ti Həz­rət Əli­nin (ə) "Zül­fü­qa­rı", İs­lam qo­şun­la­rı­na hü­cum çə­kən müş­rik­lə­rin sər­kər­də­si Əmr ibn Əb­də­vir­di məhv edə­rək to­za-tor­pa­ğa bu­laş­dır­dı. Həz­rət Əli­nin (ə) vur­du­ğu o qı­lınc zər­bə­si­nə və gös­tər­di­yi şü­caə­tə se­vi­nən Pey­ğəm­bə­ri­miz (s) bu­yur­du: "Ya Əli, sə­nin müş­rik Əmr ibn Əb­də­vi­də vur­du­ğun bu zər­bə bü­tün müş­rik­lə­rə zil­lət, mü­səl­man­la­ra iz­zət ver­di".
     
      Ha­cı Va­qif Ab­dul­la­yev­
      AİP səd­ri­nin müa­vi­ni
     
      İn­di­ki müş­rik döv­lət­lə­ri olan iş­ğal­çı ABŞ, sio­nist re­jim­li İs­rail əgər İİR-ə tə­ca­vü­zə cə­sa­rət edər­lər­sə, 1400 il­dən son­ra mü­səl­man­la­rın qə­lə­bə­si elə Həz­rət Əli­nin (ə) vi­la­yə­tin­də tək­rar­la­na bi­lər. İn­qi­la­bın rəh­bə­ri Se­yid Əli Hü­sey­ni Xa­me­nei cə­nab­la­rı ABŞ, İs­rail və di­gər müş­rik döv­lət­lə­rin İra­na tə­ca­vü­zə cü­rət edə­cə­yi təq­dir­də on­la­rın bar­maq­la­rı­nın elə tə­tik­də­cə kə­si­lə­cə­yi­ni bir da­ha bə­yan et­di.
      ­Bir müd­dət ön­cə İran hər­bi qüv­və­lə­ri uzaq­mən­zil­li bal­lis­tik ra­ket­lə­ri uğur­la sı­naq­dan ke­çir­di. He­sab edi­rəm ki, bu bö­yük nai­liy­yət İİR-lə bə­ra­bər bü­tün İs­lam dün­ya­sı­nın bö­yük uğu­ru və möh­tə­şəm mü­vəf­fə­qiy­yə­ti idi. Bu sı­naq sio­nist­lə­rin ma­raq və si­fa­ri­şi­ni hə­ya­ta ke­çi­rən ABŞ-a bir ca­vab idi. Təs­süf ki, Azər­bay­can­da bə­zi Qərb­yö­nüm­lü, Ame­ri­ka­pə­rəst mü­xa­li­fət par­ti­ya­la­rı­nın li­der­lə­ri öz ağa­la­rı­nın təh­ri­ki və hi­ma­yə­si ilə iki qar­daş döv­lət və xalq ara­sın­da təx­ri­bat ya­rat­maq si­fa­ri­şi alıb­lar. Hə­min sat­qın­lar şey­ta­ni qüv­və­lər­dən mü­da­fiə məq­sə­diy­lə İra­nın sı­naq­dan ke­çir­di­yi uzaq­mən­zil­li ra­ket­lə­rin gu­ya Cə­nu­bi Qaf­qa­za təh­lü­kə, o cüm­lə­dən Azər­bay­ca­nı da hə­də­fə ala bi­lə­cə­yi haq­qın­da dü­şük, boş və mə­na­sız­ca­sı­na hay-küy qal­dı­ra­raq, əs­lin­də xal­qı­mı­zı, mil­lə­ti­mi­zi çaş-baş sal­ma­ğa ça­lı­şır­lar. An­caq o da mə­lum­dur ki, İİR Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­na heç vaxt təh­lü­kə ya­rat­ma­yıb, ək­si­nə, hər za­man öl­kə­mi­zə, xal­qı­mı­za da­yaq ol­muş, onun əra­zi bü­töv­lü­yü­nə və müs­tə­qil­li­yi­nə hör­mət­lə ya­naş­mış­lar. İİR hər za­man Qa­ra­ba­ğı Azər­bay­ca­nın ay­rıl­maz tər­kib his­sə­si say­mış, Er­mə­nis­ta­nı isə iş­ğal­çı döv­lət ad­lan­dır­mış­dır.­
      İ­ta­li­ya, İs­pa­ni­ya, İn­gil­tə­rə­nin qa­çaq -qul­dur­la­rı­nın ya­rat­dı­ğı cə­mi 500 il­lik ta­ri­xi olan Ame­ri­ka hə­mi­şə di­gər döv­lət­lə­rə qar­şı iş­ğal­çı si­ya­sə­ti yü­rüt­müş, bey­nəl­xalq alə­mi gər­gin­lik mən­bə­yi­nə çe­vi­rə­rək, dün­ya­nın bir çox yer­lə­rin­də mü­ha­ri­bə ocaq­la­rı ya­rat­mış­dır. II Dün­ya mü­ha­ri­bə­si­nən son­ra atom si­la­hı üzə­rin­də in­hi­sa­rın­dan is­ti­fa­də edən ABŞ baş­qa öl­kə­lə­rə hə­də-qor­xu və təz­yiq gös­tər­mək məq­sə­diy­lə öz xa­ri­ci si­ya­sə­ti­ni "atom dip­lo­ma­ti­ya­sı" üzə­rin­də qur­muş­du. Ta­rix­dən mə­lum­dur ki, ABŞ 1945-ci il­də bə­şə­riy­yə­tə qar­şı mis­li gö­rün­mə­miş ci­na­yət iş­lət­di və heç bir eh­ti­yac ol­ma­dan av­qus­tun 6-da Xi­ro­si­ma­ya, 9-da isə Na­qa­sa­ki­yə atom bom­ba­sı ata­raq, bu şə­hər­lə­ri yer­lə-yek­san et­di və de­mək olar ki, xə­ri­tə­dən sil­di. Bu ci­na­yət "atom dip­lo­ma­ti­ya­sı­nın" tər­kib his­sə­si ol­sa da, hər­bi təd­bir­dən da­ha çox si­ya­si məq­səd da­şı­yır­dı. ABŞ bu gün də çir­kin si­ya­sə­tin­dən əl çək­mə­yib, onun hi­ma­yə­si ilə sio­nist re­jim­li İs­rail atom si­la­hı­na və uzaq­mən­zil­li bal­lis­tik ra­ket­lə­rə ma­lik­dir, am­ma nə­dən­sə özü­nün və müt­tə­fiq­lə­ri­nin iş­ğal məq­sə­di ilə ya­rat­dı­ğı kim­yə­vi, bak­te­reo­lo­ji, atom si­lah­la­rı ba­rə­də su­sur. İs­rail ya­ran­dı­ğı 1948-ci il­dən ABŞ-ın hi­ma­yə­si ilə Li­van, Mi­sir, İor­da­ni­ya, Su­ri­ya, Fə­ləs­tin və di­gər mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nə qar­şı qul­dur­ca­sı­na küt­lə­vi qır­ğın si­lah­la­rın­dan is­ti­fa­də edib və nə­ti­cə­də mil­yon­lar­la gü­nah­sız, məz­lum mü­səl­man­la­rı qət­lə ye­ti­rib. ABŞ isə müs­tə­qil, su­ve­ren mü­səl­man döv­lət­lə­ri olan Əf­qa­nıs­tan və İra­qı iş­ğal et­di. İra­qın Fəl­lu­cə şə­hə­ri­nə isə fos­for­lu bom­ba sa­la­raq, dinc əha­li­ni - kör­pə, qa­dın, ahıl in­san­la­rı kü­lə çe­vir­di, şə­hər və kənd­lə­ri vi­ran qoy­du.
      ­He­sab edi­rəm ki, İran İs­lam Res­pub­li­ka­sı­nın məz­lum mü­səl­man­la­rı ABŞ, İs­rail, İn­gil­tə­rə, Fran­sa və di­gər şey­ta­ni qüv­və­lər­dən mü­da­fiə olun­maq üçün sı­naq­dan ke­çir­di­yi uzaq­mən­zil­li ra­ket­lər müş­rik­lə­rə zil­lət, mü­səl­man­la­ra isə iz­zət ve­rə­cək. Al­la­hu Ək­bər!
   
  Категория: Dünyada | Просмотров: 1016 | Добавил: media-islam | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 1
  21.07.2008
  1. Ramin (Almusavi) [Material]
  Bismillah. Haqq gəldi, batil aradan getdi

  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər