Şenbe, 10.04.2021, 22:54
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6931
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа
  Главная » 2008 » Sentyabr » 20 » MÜ­QƏD­DƏS MƏKAN İŞ­ĞAL AL­TIN­DA­DIR
  16:09
  MÜ­QƏD­DƏS MƏKAN İŞ­ĞAL AL­TIN­DA­DIR
   
   
   
   
   
   
   
  Dün­ya ta­ri­xi­ni mü­şa­hi­də etik­də onun eniş­li-yo­xuş­lu ol­du­ğu­nu gö­rü­rük. Bə­zən bu ta­rix hə­qi­qət li­ba­sı ge­yin­miş ya­lan­dan iba­rət olur. Müx­tə­lif za­man­lar­da bö­yük im­pe­ri­ya­lar və döv­lət­lər bu ta­ri­xin for­ma­laş­ma­sın­da bir çox hal­lar­da sax­ta­laş­ma­sın­da əsas­lı rol oy­na­mış­lar. Bu qı­sa mə­qa­lə­də mü­qəd­dəs Qüds Gü­nü ilə əla­qə­dar Fə­ləs­tin tor­pa­ğın­da baş ve­rən­lər və İs­ra­i­lin ya­ran­ma ta­ri­xi haq­da qı­sa­ca da ol­sa söz aça­ca­ğıq.
      İş­ğal məq­sə­di hə­lə 1897-ci il­də is­veç­lə­rin Bal şə­hə­rin­də ke­çi­ri­lən "Ümum­dün­ya si­o­nizm təş­ki­la­tı"nın konqre­sin­də Pol­şa yə­hu­di­lə­rin­dən olan Te­o­dor Hertzel tə­rə­fin­dən təq­dim edi­lən plan əsa­sın­da qo­yul­muş­dur. Onun bu pla­nı is­tis­mar­çı in­gi­lis şir­kə­ti­nin iş va­ri­antla­rın­dan il­ham al­mış­dır. Bu məq­səd­lə o, in­gi­lis is­tis­mar­çı­la­rı­nın ka­mil nü­mu­nə­si olan Si­sil Ro­dertsə mü­ra­ci­ət edir. O, 11 yan­var 1902-ci il­də Si­sil Ro­dertsə be­lə ya­zır: "Siz­dən tə­man­na edi­rəm ki, lütf gös­tə­rə­rək mə­nə, siz tə­rəf­dən mə­nim plan­la­rı­mın araş­dı­rıl­ma­sı və onun qə­bu­lu haq­da ay­dın­lıq gə­ti­rən mək­tub ya­za­raq gön­də­rə­siz, Ola bil­sin su­al edə­si­niz ki, nə­yə gö­rə məhz si­zə mü­ra­ci­ət et­mi­şəm? Sə­bə­bi bu­dur ki, mə­nim məq­sə­dim abad­lıq­dır." Hertzle­rin məq­sə­di bu idi ki, qərb qüd­rət­lə­ri­nin bi­rin­dən öz is­tis­mar proq­ra­mı­na güc­lü dəs­tək ala­raq onu təz­min et­sin. Elə bu­na gö­rəy­di ki, Hertzel de­miş­dir: "Mən yə­hu­di öl­kə­si­nin bi­na­sı­nı Bal şə­hə­rin­də qoy­dum." (Fran­sız ya­zı­çı­sı Ro­je Qa­ro­di­nin "İs­ra­il ma­cə­ra­sı-si­ya­si si­o­nizm" ki­ta­bı­nın 61-ci sə­hi­fə­si) Bu plan yə­hu­di­lə­rin xey­ri­nə ol­du­ğu hal­da o vaxtkı is­tis­mar­çı­la­rın, xü­su­si ilə in­gi­lis­lə­rin də xey­ri­nə idi. Əl­bət­tə, si­o­nistlər əv­vəl be­lə qə­ra­ra al­mış­dı­lar ki Uqan­da öl­kə­si­nə ge­də­rək ora­da yer­lə­şə­lər. Bir müd­dət­dən son­ra on­lar Li­vi­ya öl­kə­si­nin pay­tax­tı olan Trab­lo­su is­tis­mar edən İta­li­ya öl­kə­si­nə mü­ra­ci­ət et­di­lər, an­caq on­lar­dan mən­fi ca­vab al­dı­lar. Axır­da Or­ta Asi­ya­nı da­i­ma is­tis­mar­da sax­la­maq is­tə­yən in­gi­lis­lər­lə ra­zı­lı­ğa gə­lə­rək Fə­ləs­tin tor­paq­la­rı­na köç­mə­yi qə­ra­ra al­dı­lar. İn­gil­tə­rə hə­min mən­tə­qə­nin xü­su­si həs­sas­lı­ğa ma­lik­li­yi­ni dü­şü­nə­rək ora­da öz müt­tə­fiq­lə­ri­nin ol­ma­sı­nı ar­zu­la­yır­dı. An­caq son­ra­dan İn­gil­tə­rə­nin gü­cü­nün zə­if­lə­mə­si ilə Ame­ri­ka bir güc ola­raq onun ye­ri­ni tu­tub bu ye­ni is­tis­mar­çı­nı öz qa­na­dı al­tı­na al­dı. Si­o­nist iş­ğal­çı­la­rı Fə­ləs­ti­ni bir­ba­şa mü­ha­ri­bə ilə iş­ğal et­mə­di­lər. Ək­si­nə, əv­vəl qərb si­o­nist və yə­hu­di­lə­ri­nin, var­lı və zən­gin şəxs və təş­ki­lat­la­rı­nın kö­mək­lik­lə­ri ilə fər­di su­rət­də gə­lə­rək Fə­ləs­ti­nin sə­fa­lı yer­lə­rin­də olan əkin və bos­tan sa­hə­lə­ri­ni yük­sək pul­la fə­ləs­tin­li­lər­dən ala­raq, öz mən­fur niy­yət­lə­ri­nə çat­maq üçün mü­qəd­di­mə düz­mə­yə baş­la­dı­lar. An­caq Qərbdə ri­fah ha­lın­da ya­şa­yan yə­hu­di­lə­ri Or­ta Asi­ya­ya kö­çür­mək si­o­nistlər üçün elə də asan de­yil­di, çün­ki kim­sə Av­ro­pa­dan gə­lib gə­lə­cə­yi bəl­li ol­ma­yan yer­də, ərəb­lə­rin için­də və Asi­ya­da ya­şa­maq is­tə­məz­di. Bu cə­hət­dən özü­nü Qərbdə si­ya­si-iq­ti­sa­di cə­hət­dən möh­kəm­lə­dən si­o­nist təş­ki­la­tı "Hit­ler-na­sizm" fak­to­run­dan ya­rar­la­na­raq Av­ro­pa­da mü­ha­ri­bə sa­lıb ora­da­kı yə­hu­di­lə­ri köç­mə­yə rəğ­bət məc­bu­ri­yə­tin­də qoy­du­lar.
      22 iyun 1937-ci il ta­ri­xin­də Al­ma­ni­ya xa­ri­ci iş­lər na­zi­ri­nin de­dik­lə­ri bir sə­nəd ki­mi bu fak­to­ra ay­rı­ca su­but­dur: "Al­man­ya bu qə­ra­rı da­xi­li-si­ya­si və­ziy­yə­ti nə­zə­rə ala­raq ver­miş­dir. Bu qə­rar yə­hu­di­lə­rin Fə­ləs­tin­də uzun­müd­dət­li ya­şa­ma­la­rı­na tə­mi­na­tı asanlaş­dı­ra­raq on­la­rın məs­kun­laş­ma­la­rı­nı tez­ləş­di­rə­cək­di. Bu­na bax­ma­ya­raq, Hit­ler şəx­sən özü bu qə­ra­rın da­vam et­mə­si­ni is­tə­miş­dir" ("Vil­helm-estress-məx­fi ar­xi­vi" ki­ta­bı, be­şin­ci böl­mə, 2-ci cild. Pa­ris, Plon nəş­riy­ya­tı, sə­hi­fə: 3 və 28. 1954-cü il.) Yə­hu­di­lə­ri mü­ha­ri­bə dö­nə­min­də al­dıq­la­rı yer­lə­rə kö­çür­mə­lə­ri ilə ya­na­şı on­la­rı mü­da­fi­ə­siz və si­lah­sız fə­ləs­tin­li­lə­rə qar­şı si­lah­lan­dı­ra­raq əv­vəl­cə tor­paq­la­rın 5 fa­i­zi­ni özü­nün­kü­ləş­di­rib İs­ra­il döv­lə­ti­nin ya­ran­ma­sı­nı elan et­di­lər. Son­ra­dan on­lar bu iş­ğa­lın da­va­mı ki­mi ye­ni­cə ya­ran­mış ABŞ-ın tə­si­ri al­tın­da­kı BMT-nin va­si­tə­si ilə da­ha çox tor­paq­la­rın iş­ğa­lı­na na­il ol­du­lar. BMT 1947-ci il no­yabr ayı­nın 29-da Fə­ləs­tin tor­paq­la­rı­nın bö­lün­mə­si qə­ra­rı çı­xartdı. Bu za­ma­na qə­dər yə­hu­di­lər, Fə­ləs­ti­nin 33 fa­iz cə­miy­yə­ti­ni təş­kil edə­rək, tor­paq­la­rın 5 fa­i­zi­nə ma­lik idi­lər. La­kin bu mən­fur və əda­lət­siz qə­rar­dan son­ra öz­lə­ri­ni de­mok­ra­tik ad­lan­dı­ran öl­kə­lə­rin təz­yiq­lə­ri nə­ti­cə­sin­də tor­paq sa­hib­lə­ri olan fə­ləs­tin­li­lər­dən tor­pa­ğın ya­rı­dan ço­xu, yə­ni 56%-i alı­na­raq yə­hu­di-si­o­niz­mə ve­ril­di. 1947-ci ilin de­kabr ayı­nın 18-də Ame­ri­ka konqre­si­nin Lo­rans Se­mit ad­lı üz­vü baş ve­rən­lə­ri be­lə yad edir: "Ba­xaq gö­rək Fə­ləs­ti­nin bö­lün­mə­si haq­da olan səs­ver­mə­dən ön­cə BMT-də nə baş ver­di? Bu qə­ra­rın qə­bul olun­ma­sı üçün səs­lə­rin 2/3 yı­ğıl­ma­sı zə­ru­ri idi. Səs­ver­mə 2 də­fə tə­xi­rə sa­lın­dı. Bu ara­da 3 ki­çik döv­lə­tin nü­ma­yən­də­lə­ri­nə sıx­ma-boğ­ma gə­lin­di. Ta­le­yük­lü mə­qam 3 öl­kə­dən yə­ni, Ha­i­ti, Li­be­ri­ya və Fi­lip­pin döv­lə­ti­nin nü­ma­yən­də­lə­rin­dən ası­lı idi. 3 səs səs­lə­rin 2/3-i qa­zan­ma­ğa ki­fa­yət edir­di. Bu təz­yiq­lər­dən ön­cə hə­min öl­kə­lər Fə­ləs­ti­nin par­ça­lan­ma­sı ilə mü­xa­lif idi­lər, an­caq... Nü­ma­yən­də­lər, rəs­mi in­san­lar və Ame­ri­ka döv­lə­ti­nin bu təz­yiq­lə­ri təh­qi­rə la­yiq­dir."("Ame­ri­ka konqre­si­nin mü­za­ki­rə­lə­ri", səh. 1176).
      Qeyd et­mək la­zım­dır ki, Fə­ləs­ti­nin bö­lün­mə­si ta­ri­xin­dən, yə­ni, 1947-ci il 29 no­yabrdan, in­gi­lis­lə­rin iş­ğa­lı­nın bit­mə­si­nə qə­dər, yə­ni 15 May 1948 -ci ilə qə­dər si­lah­lan­mış si­o­nist qrup­la­rı "Ya­fa" və "Hi­fa" mən­tə­qə­lə­ri­ni də zor­la iş­ğal edə­rək ələ ke­çir­di­lər. An­caq tor­paq­la­rın bü­tün­lük­lə iş­ğa­lı on­la­ra sərf et­mir­di, cü­zi bir tor­paq pa­yı sax­la­ya­raq, iş­ğal al­tın­da ya­şa­yan di­gər fə­ləs­tin­li­lə­ri də ora kö­çü­rüb öz­lə­rin­dən ayır­maq is­tə­yir­di­lər.
      İş­ğal olun­muş əra­zi­lər­də yə­hu­di mən­şə­li mü­ha­cir­lə­rin 2/3-ni yer­ləş­dir­di­lər. Bu mü­ha­cir­lər­dən iba­rət ter­ror­çu dəs­tə­lə­rin kö­mə­yi ilə yer­li əha­li­yə qar­şı vəh­şi­lik­lər tö­rət­mə­yə baş­la­dı­lar. Bu fa­ci­ə­lə­rin ən dəh­şət­li­si "Dey­ri Ya­sin" fa­ci­ə­si idi. Döv­lət sə­viy­yə­sin­də ya­ran­mış yə­hu­di iş­ğal­çı­la­rın "İr­qon" ad­lı ter­ror dəs­tə­si Mə­na­xim Be­gi­nin rəh­bər­li­yi ilə 254 ki­şi, qa­dın uşaq və yaş­lı in­san­la­rın hə­ya­tı­na son qoy­du­lar.
      15 may 1948-ci il­də "Ərəb bir­li­yi"nin baş­çı­sı BMT-ni xə­bər­dar edə­rək bil­dir­di ki, Fə­ləs­tin xal­qı­nın təh­lü­kə­siz­li­yi­ni tə­min et­mək üçün bu bir­li­yə da­xil olan öl­kə­lər İs­ra­il döv­lə­ti­nə mü­ha­ri­bə elan et­mək qə­ra­rı­na gəl­miş­lər. İlk dö­yüş­dən az müd­dət son­ra si­o­nistlər öl­kə­nin 80%-ni də ələ ke­çi­rə­rək 770 min in­sa­nı öz yurdla­rın­dan di­dər­gin sal­dı­lar.
      Ha­zır­da öl­kə əra­zi­si­nin yal­nız 4%-i Fə­ləs­tin xal­qı­nın mül­kiy­yə­tin­də­dir. Hə­min əra­zi­ni də si­o­nistlər bey­nəl­xalq ic­ti­ma­iy­yə­tin gö­zün­dən pər­də as­maq və fə­ləs­tin­li­lə­ri öl­kə­nin kə­nar vi­la­yət­lə­rin­də yer­ləş­dir­mək məq­sə­di ilə sax­la­yıb­lar. Əs­lin­də si­o­nistlə­rin məq­sə­di, Nil ça­yın­dan Fə­rat ça­yı­na qə­dər əra­zi­ni əha­tə edən "Bö­yük İs­ra­il" döv­lə­ti­ni ya­rat­maq­dır. Li­va­na, Su­ri­ya­ya, İor­da­ni­ya­ya hü­cüm çə­kə­rək on­la­rın bir sı­ra tor­paq­la­rı­nı iş­ğal et­mə­lə­ri bu niy­yət­dən qay­naq­la­nır.
      Si­o­nist re­ji­mi­nin in­di­ki və hə­mi­şə­ki si­ya­sə­ti öz ci­na­yət­lə­ri­nin üs­tü­nü ört-basdır edib dün­ya xalqla­rı­na öz­lə­ri­nin məz­lum və si­vil xalq və döv­lət ki­mi gös­tər­mək­dir.
      HA­Şİ­YƏ: Əl­bət­tə, dün­ya xalqla­rı de­mək­də məq­səd bu­dur ki, on­suz da dün­ya döv­lət­lə­ri mü­səl­man­la­ra qar­şı tö­rə­di­lən hər bir ci­na­yə­tə göz yu­mur­lar. Bu­nun ba­riz nü­mu­nə­si Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­can tor­pa­ğı­na və xal­qı­na qar­şı tö­rət­dik­lə­ri ter­ror və ci­na­yət­lə­rə dün­ya döv­lət­lə­ri­nin eti­na­sız­lı­ğı və göz yum­ma­la­rı­dır. Ya­dım­da­dır ki, 2002-ci ilin axır­la­rın­da İn­gil­tə­rə məc­li­si­nin nü­ma­yən­də­si, "Ümum­dün­ya xris­ti­an həm­rəy­lik" təş­ki­la­tı­nın rəh­bə­ri Koks Qa­ra­ba­ğa sə­fər edə­rək be­lə bir mən­fur ifa­də iş­lət­miş­dir ki: "Xris­ti­an­lar mü­səl­man tor­paq­la­rı­nı zəbt et­mək­də tam haq­lı­dır­lar, bu be­lə də ol­ma­lı­dır." Xü­su­si­lə bu gün mü­səl­man cə­miy­yə­ti­nin artma­sı və bə­zi mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nin in­ki­şa­fı Qər­bin is­tis­mar­çı və dik­ta­tor da­ma­rı­nı qı­cıq­lan­dı­rır. Elə bu­na gö­rə­dir ki, ha­zır­da ge­dən mü­ha­ri­bə­lə­rin ha­mı­sı mü­səl­man tor­paq­la­rın­da - Azər­bay­can­da, Kəş­mir­də, Əf­qa­nıs­tan­da, İraq­da, Fə­ləs­tin və Çe­çe­nis­tan­da apa­rı­lır, bu öl­kə­lər zə­if­lə­di­lib sər­vət­lə­ri ələ ke­çi­ri­lir, xalqla­rı və məz­həb­lə­ri ara­sın­da düş­mən­çi­lik to­xu­mu sə­pi­lir.
      Si­o­nistlər dün­ya döv­lət­lə­ri­ni öz lob­bi­lə­ri va­si­tə­si ilə ələ ke­çi­rib­lər. Bu döv­lət­lə­rin xalqla­rı­na isə dün­ya sə­viy­yə­sin­də ələ ke­çir­dik­lə­ri küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri ilə tə­sir edib qə­rəz­li və məq­səd­yön­lü xə­bər­lər ye­diz­di­rir­lər. On­lar öz­lə­ri­ni ərəb­lər ara­sın­da ya­şa­yan məz­lum və si­vil xalq ki­mi gös­tər­mə­lə­ri ilə ya­na­şı, təl­qin edir­lər ki, gu­ya Fə­ləs­tin on­la­rın qə­dim və­tən­lə­ri və tor­paq­la­rı ol­muş­dur. Ne­cə ki, ha­zır­da er­mə­ni­lər Qa­ra­bağ tor­pa­ğı­nın on­la­ra məx­sus­lu­ğu id­di­a­sı ilə bə­zən də ora­da er­mə­ni­lə­rə məx­sus sax­ta "abi­də və ni­şa­nə­lər" də ax­ta­rıb ta­pır­lar. An­caq, Al­lah şa­hid­dir və ta­rix­də gös­tə­ri­lir ki, ikin­ci xə­li­fə za­ma­nı Fə­ləs­tin tor­pa­ğı və xal­qı mü­səl­man olar­kən bu­ra­da ya­şa­yan xalq heç bir qar­şı­dur­ma ya­rat­ma­dan İs­lam di­ni­ni qə­bul et­di­lər və çox az miq­da­rı xris­ti­an və yə­hu­di di­nin­də qal­dı­lar. Am­ma ha­zır­da si­o­nistlər dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­dən yə­hu­di­lə­ri və bə­zən ir­qi bəl­li ol­ma­yan in­san­la­rı yə­hu­di adı ilə Fə­ləs­tin tor­paq­la­rı­na gə­ti­rə­rək "ta­ri­xi və­tə­nə" qa­yı­dış şü­a­rı al­tın­da bu mü­səl­man öl­kə­si­ni iş­ğal edib, mən­fur bir re­jim ya­ra­dıb­lar. Dün­ya KİV-lə­ri ci­nə­yat­kar iş­ğal­çı­la­ra qar­şı hər han­sı mü­ba­ri­zə olan ki­mi və ya­xud on­lar­dan bi­ri qət­lə ye­ti­ri­lən ki­mi hay-küy sal­ma­ğa baş­la­yır­lar. Mə­sə­lən, siz dün­ya­nın mə­şhur qə­zet­lə­rin­dən, Ame­ri­ka­da çap olan "Taym" və "Ni­yuz­vik" qə­zet­lə­ri­nə diq­qət ye­tir­səz bir si­o­nist və yə­hu­di­ni qət­lə ye­ti­ril­mə­si­ni elə şi­şir­dir­lər ki, san­ki dün­ya məz­lum­la­rı­dır.
      Bir nə­fər ölən ki­mi onun şə­kil­lə­ri­ni çap edir, uşaq­la­rı­nın məz­lum qal­ma­sı haq­da mə­qa­lə­lər ya­zıb şə­kil­lər gös­tə­rir­lər, an­caq min­lər­lə Fə­ləs­tin xal­qı­nın vəh­şi­cə­si­nə qət­lə ye­ti­ril­mə­lə­ri və öz di­ya­rın­dan qaç­qın düş­mə­lə­ri haq­da heç bir şey qeyd et­mir­lər. İs­ra­i­lin bugün­kü xə­tə­ri həm dün­ya, həm mü­səl­man­lar, həm Fə­ləs­tin və həm də öz sa­kin­lə­ri üçün­dür. İn­di­yə qə­dər BMT tə­rə­fin­dən İs­ra­il əley­hi­nə 29 qət­na­mə qə­bul olun­ma­sı­na bax­ma­ya­raq, te­rro­riz­min baş hi­ma­yə­çi­si və in­san haq­la­rı qə­ni­mi Ame­ri­ka bü­tün sə­nəd­lə­rə ve­to qo­ya­raq on­la­rı ləğv et­miş­dir.
      Bu­dur Ame­ri­ka de­mok­ra­ti­ya­sı və iş­ğal­çı­nın ba­riz hi­ma­yə­çi­si. İs­ra­il ikin­ci dün­ya mü­ha­ri­bə­sin­dən son­ra ya­ran­ma­sı­na bax­ma­ya­raq, Ame­ri­ka və di­gər Qərb öl­kə­lə­ri­nin kö­mək­li­yi ilə ən bö­yük atom bom­ba­la­rı­na ma­lik döv­lət­lər­dən­dir. An­caq bu haq­qı heç bir mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nə ver­mə­yə ra­zı de­yil­lər.
     
     
      İl­ya­rım ön­cə Ağ Evin hər­tə­rəf­li hi­ma­yə­si ilə İs­ra­il iş­ğal­çı re­ji­mi mən­fur pla­nı­nın da­va­mı ki­mi Li­va­na da­xil olub, dinc sa­kin­lə­rin ev­lə­ri­ni baş­la­rı­na uçur­da­raq ora­nı da öz müs­təm­lə­kə­si­nə çe­vir­mək is­tə­yir­di. Ye­nə BMT-nin İs­ra­i­lin bu ci­na­yət­lə­ri­ni məh­kum et­mək is­tə­yi­nə bax­ma­ya­raq Ame­ri­ka ve­to hü­qu­qun­dan ya­rar­lan­dı. Ma­raq­lı bu­ra­sı­dır ki, ikin­ci qət­na­mə qar­şı­dur­ma­nın da­yan­dı­rıl­ma­sı üçün sülh qət­na­mə­si idi ki, Ame­ri­ka hət­ta sül­hə be­lə ve­to qoy­du. An­caq Al­lah or­du­su Hiz­bul­lah on­la­rın ci­na­yət­kar plan­la­rı­na çox bö­yük ma­ne­ə­lər tö­rət­di və az bir dəs­tə olub İs­lam düş­mən­lə­ri­nə qar­şı xa­li­sa­nə vu­ruş­duq­la­rı­na gö­rə də Al­la­hın kö­mək­li­yi ilə hə­mi­şə qa­lib gə­lə­cək­lər. Ne­cə ki, Qu­ra­ni-Kə­rim "Əl-Bə­qə­rə" su­rə­si­nin 249-cu ayə­sin­də bu­yu­rur: "Nə çox az bir dəs­tə ki, Al­la­hın iz­ni ilə çox bir dəs­tə­yə qa­lib gə­lir." Və ya "Ma­i­də" su­rə­si­nin 56-cı ayə­sin­də bu­yu­ru­lur. "Hə­qi­qə­tən hiz­bul­lah qa­lib­dir."
      Ha­zır­da İs­ra­il re­ji­mi­nin baş­çı­lı­ğı al­tın­da "Ye­ni Or­ta Asi­ya" nə­zə­riy­yə­si irə­li sü­rü­lə­rək mü­səl­man­la­rın yə­hu­di­lər­dən ası­lı ol­ma­la­rı üçün zə­min ya­ra­dı­lır. İs­tə­yir­lər ki, təd­ri­cən mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nin iq­ti­sa­di rıçaq və ba­za­la­rı­nı ələ ke­çi­rə­rək on­la­rı tam şə­kil­də çök­dür­sün­lər.
      Bu mə­qa­lə­ni yaz­maq­da məq­səd bu idi ki, Azər­bay­can xal­qı nə­in­ki bir mü­səl­man ki­mi, bəl­kə bir in­san­se­vər və hu­ma­nist bir xalq və in­san ki­mi bu mə­sə­lə haq­da öz qə­za­və­ti­ni et­sin. Fə­ləs­tin dər­di­ni və ta­ri­xi­ni an­la­ya­raq öz­lə­ri üçün bu iş­dən ib­rət dər­si gö­tü­rə­rək, bir­lə­şib bir qüd­rət ki­mi öz ta­le­lə­ri­ni öz­lə­ri həll et­sin­lər, nə­in­ki han­sı­sa bir Koks ki­mi­lə­rin­dən kö­mək di­lə­sin­lər. Və bil­sin­lər ki, əgər bu gün Fə­ləs­tin iş­ğal olub­sa, sa­bah düş­mən cü­rət ta­pıb di­gər mü­səl­man öl­kə­lə­ri­ni də iş­ğal et­mək is­tə­yə­cək, ne­cə ki, bu gün Qa­ra­bağ ey­ni­lə iş­ğa­la mə­ruz qa­la­raq düş­mən tap­da­ğı al­tın­da­dır. Bu gün Fə­ləs­tin və Li­van­da baş ve­rən­lər, Pey­ğə­bə­ri­mi­zin mü­ba­rək cüm­lə­si­nin məf­hu­mu­dur ki, bu­yur­du: "Hər kəs bir mü­səl­man ni­da­sı­nı: "Ey mü­səl­man­lar mə­nə kö­mək edin", - de­yə eşi­də, an­caq on­dan öz yar­dı­mı­nı əsir­gə­yə, hə­qi­qə­tən o, mü­səl­man de­yil­dir." İran İs­lam Res­pub­li­ka­sı­nın me­ma­rı İmam Xo­mey­ni (r.ə) də elə bu məq­səd­lə Ra­ma­zan ayı­nın son cü­mə­si­ni Ümum­dün­ya Qüds Gü­nü elan edib və mü­səl­man­la­rın vəh­də­tə na­il ola­raq məz­lum­la­rın haqq sə­si­nə dəs­tək ver­mə­si­ni məs­lə­hət gö­rüb.
     Seyid Əli
  Категория: Dünyada | Просмотров: 1073 | Добавил: media-islam | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər