Çerşenbe axşamı, 13.04.2021, 08:19
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6931
  Sayğac

  Onlayn: 2
  Qonaq: 2
  İsifadeçi: 0
  Форма входа
  Главная » 2008 » Sentyabr » 16 » İLA­Hİ MÜ­KA­FAT­LAN­DIR­MA DÖV­RÜ
  13:28
  İLA­Hİ MÜ­KA­FAT­LAN­DIR­MA DÖV­RÜ
   
   
   
   
   
   
  Ha­cı Se­yid Hə­sə­na­ğa Hə­sə­nov: "Çox tə­əs­süf ki, əha­li­si­nin 95 fa­i­zi mü­səl­man olan Azər­bay­can­da Ra­ma­zan ayı­nın hə­qi­qi mə­na­da ab-ha­va­sı hiss edil­mir"
     
      İs­lam di­nin­də bu­yu­ru­lan bü­tün va­cib iba­dət­lər­lə bir­gə oruc­luq da ümu­mi hə­də­fə - bə­şə­riy­yə­tin ka­mil­ləş­mə­si­nə xid­mət edir. Bu ba­xım­dan de­mək olar ki, oruc tut­maq mü­əy­yən bir müd­dət ər­zin­də ac və su­suz qal­maq­dan iba­rət ol­ma­yıb, özün­də ge­niş an­lam­lar eh­ti­va edir. Ra­ma­zan ayı­nın mə­ziy­yət­lə­ri, cə­miy­yə­tin is­lah olun­ma­sın­da onun ro­lu ba­rə­də fi­kir­lə­ri­ni bö­lüş­mək üçün Azər­bay­can İs­lam Par­ti­ya­sı səd­ri­nin di­ni mə­sə­lə­lər üz­rə mü­şa­vi­ri, ila­hiy­yat­çı Ha­cı Se­yid Hə­sə­na­ğa Hə­sə­nov­la söh­bət­ləş­dik.
     
      - Ha­cı, ar­tıq mü­ba­rək Ra­ma­zan ayı­nın mü­əy­yən his­sə­si ar­xa­da qa­lıb. Bir mü­səl­man öl­kə­si ola­raq Azər­bay­can­da bu mü­qəd­dəs ayın ab-ha­va­sı hiss olu­nur­mu?
      - Bis­mil­la­hir Rəh­ma­nir Rə­him. Bil­di­yi­niz ki­mi, Al­lah-Tə­a­la oruc tut­ma­ğı bü­tün in­san­la­ra, o cüm­lə­dən mü­səl­man üm­mə­ti­nə də va­cib bu­yu­rub. Ha­zır­da biz hə­min mü­ba­rək gün­lə­rin - Ra­ma­zan ayı­nın fə­zi­lət və bə­rə­kət do­lu gün­lə­ri­ni ya­şa­yı­rıq. La­kin çox tə­əs­süf­lər ol­sun ki, Ra­ma­zan ayı, onun fə­zi­lə­ti, ümu­miy­yət­lə oruc­lu­ğun mə­nə­vi, ic­ti­mai fay­da­la­rı ba­rə­də cə­miy­yət­də dol­ğun mə­lu­mat yox­dur. Əl­bət­tə, bu is­ti­qa­mət­də te­le­vi­zi­ya ka­nal­la­rı, mət­bu­at bö­yük rol oy­na­ya bi­lər. Ve­ri­liş­lər, mü­sa­hi­bə­lər ha­zır­la­na, din alim­lə­ri, mü­tə­xəs­sis­lər, ila­hiy­yat­çı­lar Ra­ma­zan ayı­nın, oruc tut­ma­ğın ma­hiy­yə­ti ba­rə­də cə­miy­yə­tə ge­niş bil­gi­lər ve­rə bi­lər­lər. Am­ma nə ya­zıq ki, hə­min şəxslə­rə nə te­le­ka­nal­lar­da, nə də mət­bu or­qan­lar­da yer ve­ril­mir.
      Te­le­vi­zi­ya ka­nal­la­rı da­ha ge­niş ta­ma­şa­çı küt­lə­si­nə, da­ha ge­niş təb­li­ğat im­kan­la­rı­na ma­lik­dir. Əgər or­da hər il Ra­ma­zan ayı­nın fə­zi­lət­lə­rin­dən, oruc sax­la­ma­ğın fay­da­la­rın­dan, onun əməl və qay­da­la­rın­dan bəhs edil­sə, bu, müs­bət tə­si­ri­ni müt­ləq gös­tə­rə­cək. Biz hər gün kü­çə və mey­dan­la­ra nə­zər ye­ti­rən­də ək­sə­riy­yə­tin ye­mək ye­di­yi­nin, pa­pi­ros çək­di­yi­nin, res­to­ran və bar­la­rın, ye­mək­xa­na­la­rın fə­a­liy­yə­ti­nin şa­hi­di olu­ruq. Yə­ni heç kim ət­ra­fın­da olan di­gər hər han­sı bir şəx­sin oruc tu­tub-tut­ma­ma­sı­nın fər­qi­nə var­mır. Bir söz­lə, kə­nar­dan nə­zər ye­ti­rən­də Azər­bay­can­da sö­zün hə­qi­qi mə­na­sın­da Ra­ma­zan ayı­nın ab-ha­va­sı hiss olun­mur. Əs­lin­də bu elə bir ay­dır ki, in­san­lar Al­lah qo­naq­lı­ğı­na də­vət­li­dir­lər, Uca Ya­ra­da­nın kə­ra­mə­ti­nə ça­tır­lar, əməl­lə­ri qə­bul, du­a­la­rı müs­tə­cəb olur. Be­lə bir für­sət­dən is­ti­fa­də et­mək əha­li­si­nin 95 fa­i­zi mü­səl­man olan Azər­bay­can xal­qı üçün da­ha önəm­li­dir. Çün­ki bir tə­rəf­dən tor­paq­la­rı­mız, di­gər tə­rəf­dən isə mə­nə­viy­ya­tı­mız iş­ğal al­tın­da­dır. Odur ki, əməl­lə­rin, du­a­la­rın qə­bul olun­du­ğu Ra­ma­zan ayın­da oruc tut­ma­lı, əl­lə­ri­mi­zi hər gün Al­la­hın dər­ga­hı­na uza­dıb tor­paq­la­rı­mı­zı, mə­nə­viy­ya­tı­mı­zı iş­ğal­dan azad et­mək, qo­ru­maq üçün güc-tə­pər di­lə­mə­li­yik.
     
      - Bu ay­da oruc tu­tan­lar Al­lah-Tə­a­la­nın təl­ti­fa­tı­na la­yiq gö­rü­lür­lər. Müm­kün­sə, hə­min İla­hi mü­ka­fat ba­rə­də fi­kir­lə­ri­ni­zi bil­di­rər­di­niz.
      - Ra­ma­zan ayı Al­la­hın bə­rə­kət, rəh­mət ayı­dır. Bu ay­da oruc tu­tan in­sa­nın nə­fə­si, yu­xu­su onun əməl dəf­tə­ri­nə sa­vab ki­mi ya­zı­lır, ru­hu pak­la­nır. Al­lah-Tə­a­la tə­rə­fin­dən Ra­ma­zan ayın­da oruc tu­tan şəx­sin di­gər ay­lar­da et­di­yi gü­nah­la­rı­nın ba­ğış­lan­ma­sı da müm­kün­dür. Hət­ta müm­kün­dür ki, Uca Ya­ra­dan bu ay­da oruc tu­tan şəx­sin bü­tün gü­nah­la­rı­nı da ba­ğış­la­sın. Bu­dur Ra­ma­zan ayın­da in­sa­nın qa­zan­dı­ğı ən bö­yük mü­ka­fat.
      Al­la­hın oruc tu­tan bən­də­si bu ay­da ye­ni bir ruh ta­pa, ən bö­yük mə­nə­viy­yat sa­hi­bi də ola bi­lər. Hər bir in­san pəh­riz­kar­lı­ğı ilə gə­lən ilin ru­zi­si­ni qa­za­nır. Bü­töv­lük­də Ra­ma­zan ayın­da oruc tu­tub, onun iba­di əməl­lə­ri­ni hə­ya­ta ke­çi­rən bən­də­yə Al­lah-Tə­a­la­nın mü­ka­fat­la­rı çox­dur. Bu mü­ka­fat­la­rı qa­zan­maq, əməl dəf­tə­rin­də sa­vab­la­rın sa­yı­nı ar­tır­maq, Cən­nə­ti qa­zan­maq üçün Meh­ri­ban və Ba­ğış­la­yan Al­lah öz bən­də­lə­ri­nə Ra­ma­zan ayın­da xü­su­si für­sət ya­ra­dıb. Sa­də­cə, in­sa­nın bu­nu dərk edib, əməl et­mə­si gə­rək­dir.
      İmam Sa­diq (ə) bu­yu­rur ki, bir şəxs sə­fə­rə çı­xıb-çıx­ma­ma­sı ilə bağ­lı is­ti­xa­rə et­dir­di. İs­ti­xa­rə onun sə­fə­rə çıx­ma­ma­sı­nı töv­si­yə et­sə də, hə­min şəxs bu­na əməl et­mir və o, get­di­yi yer­də göz­lə­di­yin­dən də ar­tıq pul qa­za­nır. Qa­yı­dan­dan son­ra İma­mın ya­nı­na yol­la­nır və O, Həz­rə­tə mü­ra­ci­ət edə­rək de­yir: "Ey Pey­ğəm­bər (s) öv­la­dı, bu­yur­du­nuz ki, sə­fə­rə çıx­maq si­zə xe­yir gə­tir­məz. Am­ma mən hə­mi­şə­kin­dən da­ha çox qa­zanc əl­də et­dim". İmam Sa­diq (ə) isə hə­min şəx­sə xa­tır­la­ya­raq bu­yu­rur: "Sə­fər et­di­yin yer­də ba­şın dün­ya ma­lı­na qa­rış­dı, ge­cə­lə­ri yor­ğun yat­dın və bir gün bu sə­bəb­dən sübh na­ma­zın qə­za­ya get­di. Bü­tün qa­zan­dıq­la­rın hə­min sübh na­ma­zın­da qa­za­na bi­lə­cək­lə­rin­dən qat-qat az­dır və sən onu Al­lah­dan heç vaxt əl­də edə bil­məz­sən". Yə­ni Al­la­hın va­cib bu­yur­du­ğu bü­tün əməl­lə­rin ar­xa­sın­da dər­ya qə­dər mən­fə­ət var. Ra­ma­zan ayın­da oruc tut­ma­ğın mən­fə­ə­ti də bu qə­bil­dən­dir. Mə­həm­məd Pey­ğəm­bə­rin (s) Ra­ma­zan xüt­bə­sin­də bu­yur­du­ğu ki­mi: "Al­lah ya­nın­da bu ay baş­qa ay­lar­dan da­ha üs­tün­dür. Gün­lə­rin ən üs­tü­nü, ge­cə­lə­rin ən yax­şı­sı, sa­at­la­rın ən əf­zə­li bu ay­da­dır".
     
      - Bəs cə­miy­yə­tin is­lah olun­ma­sın­da oruc tu­tub iba­dət et­mə­yin nə ki­mi ro­lu və əhə­miy­yə­ti var?
      - Əv­və­la, cə­miy­yət özü fərdlər­dən təş­kil olu­nub. Fərdlə­rin is­lah olun­ma­sı isə bü­töv­lük­də cə­miy­yə­tin is­la­hı­na gə­ti­rib çı­xa­rır. Bu ba­xım­dan oruc tut­maq, Al­la­ha iba­dət et­mək in­san­la­rı əx­laq, mə­ri­fət, dö­züm, sə­bir do­lu yo­la is­ti­qa­mət­lən­di­rir. Ən baş­lı­ca­sı isə oruc tut­maq­da məq­səd ac qal­maq yox, is­lah və tər­bi­yə olun­maq­dır. Sö­zün hə­qi­qi mə­na­sın­da oruc bu­nun üçün gö­zəl bir va­si­tə­dir.
      Ət­raf­da­kı­la­rı­mı­za diq­qət et­sək gö­rə­rik ki, bir in­san na­maz qıl­ma­sa da, oruc tu­tur. Di­gər ay­lar­dan fərqli ola­raq Ra­ma­zan ayın­da gü­nah iş­lər­dən, Al­la­hın ha­ram bu­yur­du­ğu tə­am­lar­dan uzaq ol­ma­ğa ça­lı­şır. Am­ma il­dən ilə tut­du­ğu oruc onu nə­ti­cə­də is­lah edib, di­nə-ima­na gə­ti­rir, na­maz əh­li qə­rar ve­rir, nəf­si pak­la­şır, hə­ya­ta ba­xı­şı də­yi­şir. Bü­tün bun­lar is­lah ol­maq de­mək­dir. Bir ay ər­zin­də in­san ba­car­dıq­ca öz nəf­si­ni ci­lov­la­sa, növ­bə­ti ay­lar­da da bu, adət ha­lı­na çev­ri­lə­cək.
     
      - De­yir­lər ki, oruc sax­la­maq in­san­da mər­hə­mət his­si ya­ra­dır, onu sə­xa­vət­li ol­ma­ğa meyllən­di­rir. Yə­ni döv­lət­li ka­sı­bın və­ziy­yə­ti­ni dərk et­mə­yə baş­la­yır. Siz­cə bu kə­lam öl­kə­miz­də özü­nü han­sı sə­viy­yə­də doğ­rul­dur?
      - Mü­ba­rək Ra­ma­zan ayın­da Ya­ra­dan bən­də­lə­ri­ni ac sax­la­maq­la ac­lıq çə­kən­lər­dən im­kan­lı­la­rı, tox­la­rı xə­bər­dar edir. On­la­ra ac qal­ma­ğın ne­cə də çə­tin ol­du­ğu­nu bil­di­rir, im­kan­sız­la­rın və­ziy­yə­ti­ni ta­nıt­dı­rır. Oruc tut­maq bəl­kə də ac­lıq və su­suz­luq­dan heç vaxt əziy­yət çək­mə­yən zən­gin, var-döv­lət sa­hib­lə­ri­nə yox­sul­la­rın han­sı his­lər ke­çir­di­yi­ni ya­şa­dır. Məhz bu sə­bəb­dən oruc­lu­ğun ən bö­yük ic­ti­mai fay­da­sı onun var­lı­lar­la yox­sul­lar ara­sın­da həm­rəy­lik ya­rat­ma­sın­da­dır.
      Həz­rət Pey­ğəm­bə­ri­miz (s) Ra­ma­zan xüt­bə­sin­də bu­yu­rur: "...Ra­ma­zan­da ac və su­suz qal­maq­la, Qi­ya­mət gü­nü­nün ac­lı­ğı­nı və su­suz­lu­ğu­nu ya­da sa­lın. Ka­sıb­la­rın əlin­dən tu­tun, qo­ca­la­ra eh­ti­ram gös­tə­rin, uşaq­la­rı əziz­lə­yin, qo­hum­la­rı­nız­la meh­ri­ban olun. Di­li­ni­zi na­la­yiq söh­bət­lər­dən, gö­zü­nü­zü ha­ra­ma bax­maq­dan, qu­la­ğı­nı­zı si­zə ya­raş­ma­yan söz­lə­ri eşit­mək­dən çə­kin­di­rin! Baş­qa­la­rı­nın ye­tim­lə­ri­lə meh­ri­ban rəf­tar edin ki, si­zin ye­tim­lə­ri­ni­zə qar­şı da meh­ri­ban ol­sun­lar..."
      Tə­əs­süf his­si ilə qeyd et­mək olar ki, bə­zən iba­dət əh­li olan im­kan­lı şəxslər də lo­ru dil­də de­sək, ka­sı­ba əl tut­mur. Elə­lə­ri var ki, ay­lar­la, il­lər­lə bö­yük bir sa­ray tik­di­rir, ona min cür bər-bə­zək vu­rur­lar. Hal­bu­ki, on­lar var-döv­lə­ti­nin 10-20 fa­i­zi­ni xərclə­mək­lə fi­ra­van, təm­ta­raq­lı ya­şa­ya bi­lər­lər. Bu­gün­kü cə­miy­yə­ti­miz­də bir qism in­san­lar var-döv­lə­ti alın tə­ri ilə qa­zan­sa­lar da, ək­sə­riy­yə­ti di­gə­ri­lə­ri­nin haq­qı üzə­rin­də fi­ra­van hə­yat qu­rub­lar. On­la­rın ürə­yin­də nə Ra­ma­zan ayın­da, nə də di­gər ay­lar­da mər­hə­mət his­si oyan­mır. La­kin on­lar bil­mir­lər ki, bu əməl­lə­rilə Cə­hən­nə­min ən dəh­şət­li cə­za­sı­nı qa­za­nır­lar.
      Düz­dür, xe­yir­xah­lıq, kim­sə­siz­lə­rə, ka­sıb­la­ra yar­dım et­mək məc­bu­ri de­yil. Am­ma ru­zi­ni Al­lah-Tə­a­la ye­ti­rir­sə və sər­və­ti­ni gü­nü-gün­dən ar­tı­rır­sa, sən də Ya­ra­da­nı da­im xa­tır­la­ma­lı, Onun bu­yur­duq­la­rı­na uy­ğun sə­xa­vət­li, mər­hə­mət­li dav­ran­ma­lı­san. Ra­ma­zan ayı bu­nun üçün də, yə­ni Al­la­ha sə­xa­vət­li, mər­həmtli, yar­dım­se­vər ol­du­ğu­nu gös­tər­mək üçün bö­yük für­sət ya­ra­dır. Fik­rim­cə, bu­nu dü­şün­mə­yən in­san­lar qəf­lət­də­dir­lər.
  Категория: Müsahibe | Просмотров: 1415 | Добавил: media-islam | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər