Cüme, 19.07.2024, 03:21
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6952
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » Dini meqaleler

  Ramazan Ayının Her Gününe Ait Kısa Dualar

  Ramazan Ayının Her Gününe Ait Kısa Dualar

  1. Günün Duası:

  "Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn, ve gıyamî fîhi gıyam'el-gaimîn, ve nebbihnî an nevmet'il-ğâfilîn, ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin, ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu, gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl. Bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır, suçumu bağışla, ey alemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden (Rabb'im)!"

  2. Günün Duası:

  "Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtik, ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatik, ve veffignî fîhi li-gırâeti âyâtik, bi-rahmetike ya erham'er-râhimîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi!"

  3. Günün Duası:

  "Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh, ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh, vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîhi, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hâli ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!"

  4. Günün Duası:

  "Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik, ve ezignî fîhi halâvete zikrik, ve evzi'nî fîhi li edai şukrike bi-keremik, vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrike ya ebsar'an-nâzirîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde emrine uymak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle bu günde beni şükrünü eda etmeye muvaffak et; bu günde beni muhafazan altına al; ey görenlerin en basiretlisi!"

  5. Günün Duası:

  "Allahummec'alnî fîhi min'el-musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es-sâlihîn'el-ganitîn, vec'alnî fîhi min evliyâike'l-mugarrabîn, bi-ra'fetike ya erham'er-râhimîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi!"

  6. Günün Duası:

  "Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimatik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatik, bi-mennike ve eyâdîke ya muntehâ rağbet'ir-râğibîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; (sonsuz) lütfun ve nimetlerin hakkına, ey arzu edenlerin en büyük arzusu!"

  7. Günün Duası:

  "Allahumme einnî fîhi alâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamih, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beri uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni anmayı bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşıranları hidayet eden!"

  8. Günün Duası:

  "Allahummerzugnî fîhi rahmet'el-eytam, ve it'am'et-taam ve ifşa'es-selâm ve suhbet'el-kiram, bi-tavlike ya melce'el-amilîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin karnını doyurmayı, karşılaştığım herkese selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı!"

  9. Günün Duası:

  "Allahummec'al lî fîhi nasiben min rahmetik'el-vâsia, vehdinî fîhi li-berahinik'es-sâtia, ve huz bi nâsiyetî ilâ merzatik'el-câmia, bi-mehebbetike ya emel'el-muştagîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma; açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğuna götür; muhabbetinle, ey seven insanların arzusu!"

  10. Günün Duası:

  "Allahummec'alnî fîhi min'el-mutevekkilîne aleyk, vec'alni fîhi min'el-faizîne ledeyk, vec'alnî fîhi min'el-mugarrabîne ileyk, bi-ihasnike ya ğâyet'et-tâlibîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, senin indinde saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla, ey hedefli insanların en büyük gayesi!"

  11. Günün Duası:

  "Allahumme habbib ileyye fîh'il-ihsan, ve kerrih ileyye fîh'il-fusûge ve'lisyan, ve harrim aleyye fîh'is-sehate ve'n-nîran, bi-avnike ya ğiyas'el mustağisîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde iyilik ve ihsanı baba sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve -cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla, ey imdat isteyenlerin imdadı!"

  12. Günün Duası:

  "Allahumme zeyyinnî fîhi bi's-sitri ve'l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas'il-gunûi ve'l-kifaf, vehmilnî fîhi ale'l-adli ve'l-insaf, ve âminnî fîhi min kulli ma ehâfu bi-ismetike ya ismet'el-hâifin."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle, ey korkanları koruyan (Rabb'im)!"

  13. Günün Duası:

  "Allahumme tahhirnî fîhi min'ed-denesi ve'l egdar, ve sabbirni fîhi alâ kainat'il-egdar, ve veffignî fîhi li'tuga ve suhbet'il-ebrar, bi-avnike ya gurrete ayn'il-mesakîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde beni (maddî ve manevî bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması takdir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl; bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!"

  14. Günün Duası:

  "Allahumme la tuahiznî fîhi bi'l-aserat, ve egilnî fîhi min'el-hataya ve'l-hefefat, vela tec'alnî fîhi ğarazan li'l-belâya vel-âfât, bi-izzetike ya izz'el-muslimîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni belâ ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!"

  15. Günün Duası:

  "Allahummerzugnî fîhi taat'el-hâşiîn, veşreh fîhi sadrî bi-inabet'il-muhbitîn, bi-emanike ya eman'el-haifîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; güvencenle, ey korkanların güvencesi!"

  16. Günün Duası:

  "Allahumme veffignî fîhi li-muvafegat'il-ebrar, ve cennibnî fîhi murafegat'el-eşrar, ve âvinî fîhi bi-rahmetike ilâ dar'il-garar, bi-ilahiyyetike ya ilah'el-alemîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdunda (cennette) yer ver; ilâhlığın hakkına, ey âlemlerin ilâhı!"

  17. Günün Duası:

  "Allahummehdinî fîhi li-salih'il-e'mal, vegzi lî fîh'il-havâice ve'l-âmâl, ya men lâ yehtâcu ile't-tefsiri ve's-sual, ya âlimen bima fî sudur'il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve âlih'it-tâhirin."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; âlemdekilerin göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen (Rabb'im!) Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beyti'ne rahmet et."

  18. Günün Duası:

  "Allahumme nebbihnî fîhi li-berekati esharih, ve nevvir fîhi galbi bi-ziyai envarih, ve huz bi-kulli â'zâî ile't-tibai âsârih, bi-nûrike ya munevvire gulûb'il-ârifîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlat!"

  19. Günün Duası:

  "Allahumme veffir fîhi hazzî min berekatih, ve sehhil sebîlî ilâ hayratih, velâ tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile'l-hagg'il-mubîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden (Rabb'im)!"

  20. Günün Duası:

  "Allahummefteh lî fîhi ebvab'el-cinan, ve eğlig annî fîhi ebvab'en-nîyran, ve veffignî fîhi li-tilâvet'il-Kur'ân, ya munzil'es-sekineti fî gulub'il-muminîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını yüzüme kapat; bu günde Kur'an okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren (Yüce Allah)!"

  21. Günün Duası:

  "Allahummec'al lî fîhi ilâ merzatike delîla, vela tec'al li'ş-şeytani fîhi aleyye sebîla, vec'al'il-cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havâic'it-tâlibîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren (Rabb'im)!"

  22. Günün Duası:

  "Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhâti cennatike, ya mucîbe devet'il-muztarrîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Fazl-u rahmetinin kapılarını bu gün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey çaresizlerin duasını kabul eden (Allah)!"

  23. Günün Duası:

  "Allahummeğsilnî fîhi min'ez-zunûb, ve  tahhirnî fîhi min'el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegve'l-gulûb, ya mugîle eserat'il-muznibîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan yıkayıp temizle; kalbimi imtihan ederken bana kalplerin takvasını ver; ey günahkârların sürçmelerini bağışlayan (Rabbim)!"

  24. Günün Duası:

  "Allahumme innî es'aluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, ve es'eluk'et-tevfîge fîhi lien utîake vela a'siyek, ya cevad'es-sâilîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. Bu günde sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; ey el açıp dilenenlere cömert davranan (Rabb'im)!"

  25. günün Duası:

  "Allahummec'alnî fîhi muhibben li-evliyaik, ve muadiyen li-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya âsime gulûb'in-nebiyyîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuccusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan (yüce Allah)!"

  26. Günün Duası:

  "Allahummec'al sa'yî fîhi meşkûra, ve zenbî fîhi mağfûra, ve amelî fîhi magbûla, ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü -günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!"

  27. Günün Duası:

  "Allahummerzugnî fîhi fazle leylet'il-gadr, ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta enni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-salihîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!"

  28. Günün Duası:

  "Allahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeşğaluhu ilhah'ul-mulihhîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; (dünya ve ahirette) sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bu günde vesileler arasında sana olan veslilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla (yalvaranların) ısrarı kendisini (başkalarıyla ilgilenmekten) alıkoymayan (Rabb'im)!"

  29. Günün Duası:

  "Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmeh, verzugnî fih'it-tevfiga vel-ismeh, ve tahhir galbî min ğayahib'it-tuhemeh, ya rahîmen bi-ibadihi'il-mu'minîn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde rahmetinle bani kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan (Rabb'im)!"

  30. Günün Duası:

  "Allahummec'al siyamî fîhi bi'ş-şukri ve'l-gabûli alâ ma terzâhu ve yerzâh'ur-resûl, muhkemeten furûuhu bi'l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve âlih'it-tâhirîn, ve'l-hamdulillahi rabb'il-âlemn."

  Anlamı: "Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve Resulün beğendiği şekilde mükâfatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlâs olan- usuluyla pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkına -ey Rabb'im! Ve bütün övgüler âlemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur."
  Kaynak: Kıble Dergisi
  Категория: Dini meqaleler | Добавил: feride (04.09.2008)
  Просмотров: 2024 | Рейтинг: 3.0/1
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər