Cüme, 19.04.2019, 10:59
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6904
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа
  Главная » 2008 » Oktyabr » 5 » İB­Lİ­SİN BUY­RU­ĞUN­DA(məqalə)
  18:14
  İB­Lİ­SİN BUY­RU­ĞUN­DA(məqalə)
   
   
   
   
   
   
  Unut­maq la­zım de­yil­dir ki, in­di­ki Ame­ri­ka mil­lə­ti on mil­yon­lar­la məhv edil­miş yer­li hindli­lə­rin sü­mük­lə­ri üzə­rin­də ya­ran­mış­dır. Müs­təm­lə­kə­çi ide­o­loq­la­rın yaz­dıq­la­rı­na rəğ­mən yır­tı­cı Av­ro­pa ko­lo­nistlə­ri bu öl­kə­yə qə­dəm qoy­ma­mış­dan əv­vəl hindli­lər tor­paq­la­rın be­cə­ril­mə­sin­də yük­sək na­i­liy­yət­lər əl­də et­miş­di­lər. Av­ro­pa­nın bü­tün öl­kə­lə­rin­dən sel ki­mi axıb gə­lən­lə­rin için­də əl­bət­tə ki, kü­bar, əsl-nə­ca­bə­ti olan adam­la­rı bar­maq­la say­maq olar­dı. Öz doğ­ma və­tən­lə­rin­də ya­şa­yar­kən mü­əy­yən qay­da-qa­nun­la­ra, əx­laq nor­ma­la­rı­na ri­a­yət edən­lər Ame­ri­ka­ya ayaq qo­yan ki­mi əsl yır­tı­cı­ya dön­dü­lər. Qı­sa müd­dət­də var­lan­maq im­ka­nı qa­zan­mış av­ro­pa­lı­lar elə ilk sa­at­dan yer­li sa­kin­lə­ri - hindli­lə­ri qır­ma­ğa baş­la­dı­lar. Si­lah gü­cü­nə məhv edil­mə­yən qə­bi­lə­lə­ri isə son­ra­lar zə­hər­li spirtli iç­ki­lər, sa­ğal­maz xəs­tə­lik­lə­rin mik­rob­la­rı ilə yo­lux­du­rul­muş əd­yal­la­rın kö­mə­yi ilə ölü­mə məh­kum edir­di­lər. Əl­bət­tə ki, yer­li sa­kin­lər mü­qa­vi­mət gös­tə­rir­di­lər, am­ma adi yay-ox, ba­la­ca to­mo­qavk ilə top-tü­fən­gin qar­şı­sı­na çıx­maq müş­kül mə­sə­lə idi. Ümu­mi he­sab­la­ma­la­ra gö­rə, XX əs­rin əv­vəl­lə­ri­nə ki­mi Ame­ri­ka­da məhv edil­miş hin­du­la­rın ümu­mi sa­yı yüz mil­yo­na ça­tır. Bu rə­qə­mə fi­kir ve­rin! 1774-cü ilə ki­mi isə ABŞ-a Af­ri­ka­dan bir mil­yo­na qə­dər qu­la dön­də­ril­miş zən­ci da­şın­mış­dı. XVIII əs­rin ikin­ci ya­rı­sın­da ABŞ-ın şərq ştat­la­rın­da hər al­tın­cı sa­kin qa­ra­də­ri­li qul idi. İn­di bu ib­lis im­pe­ri­ya­sı­nın qar­şı­sın­da quy­ruq bu­la­yan­lar ni­yə de­mir­lər ki, 1924-cü ilə qə­dər qüv­və­də olan qa­nun­la­ra gö­rə yer­li əha­li - hin­du­lar öl­kə­nin və­tən­da­şı he­sab edil­mir­di­lər! Rə­za­lə­tə fi­kir ve­rir­si­niz­mi, sə­lib dün­ya­sı­nın tör-tö­kün­tü­lə­ri gə­lib bü­töv bir qi­tə­yə sa­hib çı­xır­lar və onun yi­yə­lə­ri­ni də və­tən­daş­lıq­dan məh­rum edir­lər.

  İş­ğa­la mə­ruz əra­zi­lər­də qı­rı­lan gü­nah­sız kör­pə­lə­rin sa­yı giz­lə­di­lir

  İn­di bu baş­kə­sən­lə­rin, qul­dur­la­rın tö­rə­mə­lə­ri kür­re­yi-ər­zə ağa­lıq et­mək is­tə­yir­lər. Hindli­lə­rin ye­tim qal­mış uşaq­la­rı­nı re­zer­va­si­ya­lar­da az qa­la iki ayaq­lı, dil­siz-ağız­sız qoş­qu hey­va­nı­na dön­də­rən­lə­rin xə­ləf­lə­ri Vyet­nam­da dinc əha­li­ni, kör­pə­lə­ri, qo­ca­la­rı na­palm ilə yan­dı­ran­da mən tə­əc­cüb­lən­mə­dim. Cə­nub-şər­qi Asi­ya­nın əf­sa­nə­vi me­şə­lə­ri­nə min­lər­lə ton zə­hər­li mad­də sə­pə­lə­nən­də bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar nə qə­dər eti­raz et­di­lər­sə də xey­ri ol­ma­dı ki, ol­ma­dı. Da­mar­la­rın­da qul­dar plan­ta­tor­la­rın qa­nı­nı gəz­di­rən­lə­rin nə ve­ci­nə ki, Vyet­nam xal­qı­nın ikin­ci nəs­li han­sı dəh­şət­li xəs­tə­lik­lə­rə dü­çar ola­caq. Mən bu söz­lər­lə bü­tün ame­ri­ka­lı­la­ra qar­şı nif­rət oyat­maq fik­rin­dən uza­ğam. Am­ma Əf­qa­nıs­tan əra­zi­sin­də müd­hiş bom­bardman­lar za­ma­nı qəsddən məhv edil­miş qə­dim Ku­şan, Baktri­ya abi­də­lə­ri­ni göz qa­ba­ğı­na gə­ti­rən­də sus­maq qey­ri-müm­kün­dür. Və­ha­bi-ma­son si­o­nist al­yan­sı­nın nə­za­rə­ti al­tın­da olan müx­tə­lif çap­lı bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar, say­sız-he­sab­sız qə­zet­lər in­di­yə qə­dər İraq­da, Əf­qa­nıs­tan­da ABŞ hərbçi­lə­ri­nin qət­lə ye­tir­dik­lə­ri gü­nah­sız kör­pə­lə­rin sa­yı­nı dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­tin­dən cid­di-cəhdlə giz­lə­dir­lər. Hal­bu­ki, iki əs­gə­ri­nin üs­tün­də İs­ra­il hər­bi üs­tün­lü­yün­dən sui-is­ti­fa­də edə­rək Li­va­nı xa­ra­ba­za­ra dön­də­rən­də bü­tün sə­lib dün­ya­sın­dan təq­dir ni­da­la­rı qalxdı. Bə­li, in­di "dün­ya bir­li­yi" de­yən­də ABŞ-ın qlo­bal im­pe­ri­ya­sı nə­zər­də tu­tu­lur. Tək­qütblü dün­ya­nın ya­ran­ma­sı ilə bə­şə­riy­yət san­ki iki min il bun­dan əv­vəl­ki du­ru­mu­na ya­xın­la­şır. İki min il bun­dan əv­vəl qə­dim Ro­ma ta­ri­xə mə­lum olan bü­tün əra­zi­lər­də ha­ki­mi-müt­ləq idi. Bü­tün zəbt edil­miş nə­həng əra­zi­lər­dən sər­və­ti-sa­man, var-döv­lət, is­teh­sal olu­nan məh­sul­lar sel ki­mi Ro­ma­ya axır­dı. Qə­dim Ro­ma da zə­li, vam­pir ki­mi öl­kə­lə­rin, xalqla­rın qa­nı­nı so­rur­du. Zir­və­də, yu­xa­rı tə­bə­qə­də məs­kun­la­şan­lar ağ­la­sığ­maz cah-cə­lal için­də eyş-iş­rət­lə ömür sü­rür, lap alt mər­tə­bə­də olan­lar isə cə­hən­nəm əza­bı çə­kir­di­lər.

  Mə­nən cır­la­şan­la­rın sər­və­ti­nə də, tor­pa­ğı­na da sa­hib­lən­mək asan­dır

  İn­di transmil­li kor­po­ra­si­ya­lar tə­rə­fin­dən tə­bii sər­vət­lə­ri ta­rac edi­lən Af­ri­ka, Asi­ya öl­kə­lə­ri­nin xalqla­rı­nın ya­şa­yış sə­viy­yə­si­ni ABŞ-ın əha­li­si ilə bir et­mək olar­mı? Qə­dim Ro­ma ram edil­miş öl­kə­lə­ri, əra­zi­lə­ri mü­tə­şək­kil hər­bi qüv­və­lə­rin gü­cü he­sa­bı­na sax­la­yır­dı­sa, in­di­ki müs­təm­lə­kə­çi­lə­rin əl­lə­rin­də da­ha güc­lü, da­ha eti­bar­lı si­lah var. Nü­və bom­ba­la­rı da­şı­yan iri təy­ya­rə­lə­rin, ra­ket­lə­rin, bü­töv do­nan­ma­nın gö­rə bil­mə­di­yi­ni pri­mi­tiv mu­si­qi, şou-biz­nes, hey­va­ni instinktlər aşı­la­yan ax­maq te­le­se­ri­al­lar gö­rə bi­lir­lər. Türkçü­lük haq­qın­da boş, bi­vec laq­qır­tı­nı qı­ra­ğa qo­yub, çox yox, iki­cə gün vax­tı­nı te­le­vi­zor­da ge­dən ca­hi­la­nə türk se­ri­al­la­rı­na həsr et­sən, hər şey ay­dın olar. Ni­yə ki­şi ki­mi eti­raf et­mi­rik ki, o hör­mət­siz­lik, əx­laq­sız­lıq, o tər­bi­yə­siz­lik, ca­hil­lik ki, bu te­le­se­ri­al­lar­da nü­ma­yiş et­di­ri­lir, heç bir vaxt so­vet ki­no­re­jis­sor­la­rı­nın ağıl­la­rı­na da gəl­məz­di. İde­o­lo­ji tə­ca­vü­zü küt­lə uzun müd­dət se­zə bil­mir. Vay o gün­dən ki, düş­mən mil­li hisslə­ri qı­cıq­lan­dı­ra bi­lən bü­tün nəs­nə­lə­ri, fəndlə­ri iş­lə­də-iş­lə­də əsl ib­lis niy­yə­ti­ni ört-bas­dır edə bi­lir. Ele­men­tar vo­kal sə­nə­tin­dən, mu­si­qi el­min­dən uzaq, "ata­sı-ana­sı bi­lin­mə­yən" türk estra­da zir-zi­bi­li bi­zim efi­rə, səh­nə­lə­rə, hət­ta toy­la­ra da ha­kim kə­si­lib. Du­rub söz de­yən­də baş­la­yır­lar ki, sən türkçü­lü­yün əley­hi­nə­sən. Zöv­qü kor­lan­mış, bi­sa­vad sü­rü­nü ba­şa sa­la bil­mir­sən ki, Os­man­lı tür­kü­nün əsl ba­ki­rə mil­li mu­si­qi­si, nəğ­mə­lə­ri baş­qa aləm­dir, in­san din­lə­dik­cə bir də din­lə­mək is­tə­yir. Ru­si­ya­ya pa­to­lo­ji nif­rət bəs­lə­yən məş­hur si­ya­sət­çi Zbiq­nev Bje­zinski­nin dil­lə­rə düş­müş bir kə­la­mı var: "O gün ki, Qı­zıl Mey­dan­da cins şal­var ge­yin­miş ca­van gö­rü­nə­cək, elə o gün­dən də So­vet döv­lə­ti­nin çök­mə­si baş­la­ya­caq". Də­rin mə­na­lı, ol­duq­ca müd­rik söz­lər­dir! Söh­bət adi şal­var­dan get­mir, o, sa­də­cə ola­raq biz­lə­rə yad olan ta­mam baş­qa hə­yat tər­zi­nin nə­in­ki gös­tə­ri­ci­si, həm də at­ri­bu­tu­dur. Bey­nəl­xalq ma­son­çu­luq da bi­zim mə­nə­vi alə­mi­mi­zə Tür­ki­yə tə­ri­qi ilə zər­bə­ni vur­du. Biz unut­duq ki, dün­ya jan­dar­mı ro­lu­nu boy­nu­na gö­tür­müş ABŞ xü­su­si bağ­lı mək­təb­lər­də ye­tiş­dir­di­yi gə­lə­cə­yin ağa­la­rı­na baş­qa mə­də­niy­yət təl­qin edir. Unut­duq ki, sur­ro­qa­ta, dü­şük, zövqsüz mu­si­qi­yə, pri­mi­tiv ritmlə­rə uy­muş, klas­sik ədə­biy­ya­tın bir nü­mu­nə­si­ni və­rəq­lə­mə­miş, əc­da­dı­nın ir­sin­dən tam bi­xə­bər gəncli­yin ye­tiş­mə­si isə dün­ya­nı ida­rə edən ma­son­la­ra və on­la­rın əlal­tı­sı ABŞ-a la­zım­dır. Mə­nə­vi cır­laş­ma­ya uğ­ra­mış mil­lə­tin sər­vət­lə­ri­nə də, tor­pa­ğı­na da sa­hib çıx­maq asan­dır. Gənclik şi­kəst edi­lib sı­ra­dan çı­xa­rı­lan­da, mil­lə­tin mü­qa­vi­mə­ti də qı­rı­lar. İn­di bə­zi­lə­ri de­yə­cək ki, mən bu möv­zu­da on il­dən çox­dur ki, ya­zı­ram. Bə­li, ya­zı­ram, am­ma çi­fay­da, və­ziy­yət gün­dün-gü­nə pis­lə­şir. Ma­şa­al­lah, şə­hə­ri­mi­zin mər­kəz his­sə­si ol­duq­ca gö­zəl­lə­şib, xa­ri­ci mi­nik ma­şın­la­rı­nın sa­yı-he­sa­bı yox­dur, o adam yox­dur ki, gü­nün ikin­ci ya­rı­sı zən­bil­li, çan­ta­sı do­lu evə qa­yıt­ma­sın, şı­dır­ğı al­ver ge­dir... Ax­şam­lar isə o kü­çə yox­dur ki, ora­da bir-iki əx­laq­sız­lıq oca­ğı tam "anşlaq­la" iş­lə­mə­sin, mən hə­lə ço­xu­na mə­lum olun bə­zi mə­kan­la­rı de­mi­rəm. ABŞ-ın si­ya­sət dəl­lal­la­rı qə­dim Ro­ma im­pe­ri­ya­sı­nın də­fə­lər­lə sı­naq­dan çıx­mış bir təx­ri­bat me­to­du­nu da mü­a­sir dövrdə uğur­la hə­ya­ta ke­çi­rir­lər. Hər han­sı bir öl­kə­də mil­li mü­qa­vi­mə­ti təş­kil edə bi­lə­cək şəxslər, qu­rum­lar ət­ra­fın­da qa­baq­ca­dan xü­su­si əmə­liy­yat­lar ke­çi­ri­lir, müx­tə­lif de­di-qo­du­lar, şa­yi­ə­lər ya­yı­lır, cə­miy­yət­də inam­sız­lı­ğın ya­ran­ma­sı, zid­diy­yət­lə­rin baş­lan­ma­sı üçün hər şey edi­lir. Mil­lə­ti mo­no­lit qüv­və­yə dön­də­rə bi­lə­cək mə­nə­vi nəs­nə­lə­rə ib­li­sa­nə məkrlə rəx­nə vu­ru­lur. Mə­sə­lən, Azər­bay­can­da bö­yük us­ta­lıq­la apa­rıl­mış təx­ri­ba­ta ana­loq tap­maq çə­tin mə­sə­lə­dir. Də­də-ba­ba di­ni­ni, ima­nı­nı, ül­vi, mü­qəd­dəs nə var­sa, xü­la­sə, min il­dən çox ta­ri­xi olan mə­nə­vi sər­ma­yə­ni qo­ru­maq is­tə­yən­lə­rə əv­vəl­cə iran­pə­rəst, bir az son­ra tə­məl­çi, da­ha son­ra az qa­la ekstre­mist ter­ror­çu dam­ğa­sı vur­du­lar. Şər­qə qə­nim kə­sil­miş müx­tə­lif fondlar­dan astro­no­mik məb­ləğ­lər alan, sə­hər ye­mə­yi­ni Pra­qa­da, şam tə­am­la­rı­nı Pa­ris­də həzm-ra­be­dən ke­çir­dən, doğ­ma­la­rın­dan ora-bu­ra "do­nos" ya­zan­lar isə və­tən­pər­vər ki­mi xal­qa sı­rın­dı­lar. Ma­raq­lı­sı da bu idi ki, öz­lə­ri­ni qey­rət mü­cəs­sə­mə­si sa­yan mü­xa­li­fət qə­zet­lə­ri­nin bə­zi mü­hər­rir­lə­ri də bu tə­lə­yə düş­dü­lər. Bur­da hər ad­dım­da "pri­ton" açı­lır­dı, bun­lar isə öz­lə­ri­nə əl qat­mış­dı­lar ki, "ay ha­ray, qoy­ma­yın, Ər­də­bil­də fi­lan qə­ze­ti bağ­la­yıb­lar". Bur­da te­le­ka­nal­lar mil­lə­tin olan-qa­la­nı­nı is­teh­za hə­də­fi­nə dön­də­rib əsl mə­nə­viy­yat­sız­lıq təb­liğ edir­di­lər, bu gül­mə­şə­kər­lər isə İran­da han­sı­sa ha­va­lan­mı­şın tə­sa­dü­fən ağ­zın­dan qa­çır­dı­ğı sö­zə sə­hi­fə­lər­lə şərhlər ve­rir­di­lər. Bur­da yer­li rüş­vət­xor və ha­rın mə­mur­la­rın, ic­ra baş­çı­la­rı­nın gü­na­hı üzün­dən mad­di mə­də­niy­yət abi­də­lə­ri bir­də­fə­lik yer üzün­dən si­li­nir­di, bu ba­şa­bə­la və­tən­pər­vər­lər Təb­ri­zin Ərk qa­la­sın­dan da­nı­şır­dı­lar. Şu­şa, Xo­ca­lı, Kəl­bə­cər, Ağ­dam, qan-na­mus qi­sa­sı isə unu­du­lur. Bu də­qi­qə han­sı ti­nə çıx­san, han­sı ma­ğa­za­ya gir­sən ha­mı Rö­ya­nın to­yu­nun kas­set­lə­ri­ni ax­ta­rır. Bi­lir­si­niz də ki­mi de­yi­rəm? Bəs har­da­sı­nız ay qey­rət da­ğar­cıq­la­rı, ni­yə qə­zəb­nak ol­mur­su­nuz?

  ­Fi­ruz Haşımov
  Категория: YAZARLARDAN MEQALE HEFTELİK | Просмотров: 2170 | Добавил: media-islam | Рейтинг: 5.0/1
  Всего комментариев: 2
  10.10.2008 Спам
  2. Anar (muntezir)
  chox sag olun, hamimizin ureyinden kecheni dediz

  08.10.2008 Спам
  1. DINDARKA (DINDARKA)
  cox sagolun, bele gozel meqaleye gore. size ugurlar,

  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Təqvim
  «  Oktyabr 2008  »
  B.eÇ.aÇC.aCŞB
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
  Linklər