Cüme, 19.07.2024, 02:57
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6952
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа

  Meqaleler kataloqu

  Главная » Статьи » Dini meqaleler

  IMAM MHDI(E)
  CÜMƏ GÜNÜ İMAM ZAMANA (ƏC.) MƏXSUSDUR
  HƏMİN GÜNDƏ O HƏZRƏTİ BELƏ ZİYARƏT EDİRİK:

  Əs-səlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əs-səlamu ələykə ya əynəllahi fi xəlqih. Əs-səlamu ələykə ya nurəllahilləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-mu`minin. Əs-səlamu ələykə əyyuhəl-muhəzzəbul-xaif. Əs-səlamu ələykə əyyuhəl-vəliyyun-nasih. Əs-səlamu ələykə ya səfinətən-nəcah. Əs-səlamu ələykə ya əynəl-həyah. Əs-səlamu ələykə səlləllahu ələykə və əla ali bəytikət-təyyibinət-tahirin. Əs-səlamu ələykə əccələllahu ləkə ma vəədəkə minən-nəsri və zuhuril-əmr. Əs-səlamu ələykə ya movlayə, ənə movlakə arifun bi ulakə və uxrak, ətəqərrəbu iləllahi təala bikə və biali bəytik, və əntəziru zuhurəkə və zuhurəl-həqqi əla yədəyk, və əs`əlullahə ən yusəlliyə əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, və ən yəc`ələni minəl-muntəzirinə ləkə vət-tabiinə vən-nasirinə ləkə əla ə`daik, vəl-mustəşhədinə bəynə yədəykə fi cumləti ovliyaik, ya movlayə ya Sahibəz-zəman, sələvatullahi ələykə və əla ali bəytik, haza yovmul-cumuəti və huvə yovmukəl-mutəvəqqəu fihi zuhurukə vəl-fərəcu fihi lil-mu`mininə əla yədəykə və qətlul-kafirinə bi səyfik, və ənə ya movlayə fihi zəyfukə və carukə və əntə ya movlayə kərimun min ovladil-kiram, və mə`murun bizziyafəti vəl-icarəh, fəəzifni və əcirni sələvatullahi ələykə və əla əhli bəytikət-tahirin.
  İMAM ZAMANA (Ə) İSTİĞASƏ

  Seyyid Əlixan "Kəlimut-təyyib" kitabında yazıb ki, aşağıdakı dua İmam Zamandan (ə) kömək istəmək üçün oxunur.

  Deməli, hər yerdə olsan, iki rəkət namaz qıl, “Həmd”dən sonra hansı surəni istəsən oxu, sonra səmanın altında (açıq havada) üzü qibləyə dayanıb oxu: 

  Səlamullahil-kamilut-tammuş-şamilul-amm, və sələvatuhud-daimətu və bərəkatuhul-qaimətut-tammətu əla huccətillahi və vəliyyihi fi ərzihi və biladih, və xəlifətihi əla xəlqihi və ibadih, və sulalətin-nubuvvəti və bəqiyyətil-itrəti vəs-səfvəh, Sahibiz-zəmani və muzhiril-imani və muləqqini əhkamil-Qur`an, və mutəhhiril-ərzi və naşiril-ədli fit-tuli vəl-ərz, vəl-huccətil-Qaimil-Məhdiyyil-imamil-muntəzəril-mərziyy, vəbnil-əimmətit-tahirinəl-vəsiyyibnil-ovsiyail-mərziyyinəl-hadil-mə`sumibnil-əimmətil-hudatil-mə`sumin. Əs-səlamu ələykə ya muizzəl-mu`mininəl-mustəz`əfin, əs-səlamu ələykə ya muzilləl-kafirinəl-mutəkəbbirinəz-zalimin, əs-səlamu ələykə ya Movlayə, ya Sahibəz-zəman, əs-səlamu ələykə yəbnə Rəsulillah, əs-səlamu ələykə yəbnə Əmiril-mu`minin, əs-səlamu ələykə yəbnə Fatimətəz-Zəhra, səyyidəti nisail-aləmin, əs-səlamu ələykə yəbnəl-əimmətil-hucəcil-mə`sumin, vəl-imami ələl-xəlqi əcməin, əs-səlamu ələykə ya movlayə səlamə muxlisin ləkə fil-vilayəh, əşhədu ənnəkəl-imamul-məhdiyyu qovlən və fi`la, və əntəl-ləzi təmləul-ərzə qistən və ədlən bə`dəma muliət zulmən və covra, fəəccələllahu fərəcəkə və səhhələ məxrəcək, və qərrəbə zəmanəkə və kəssərə ənsarəkə və ə`vanək, və əncəzə ləkə ma vəədək, fəhuvə əsdəqul-qailinə: "Və nuridu ən nəmunnə ələl-ləzinəstuz`ifu fil-ərzi və nəc`ələhum əimmətən və nəc`ələhumul-varisin" ya Movlayə ya Sahibəz-zəman, yəbnə Rəsulillah, hacəti kəza və kəza (kəza və kəza kəlmələrinin yerinə öz hacətlərini sadalayıb sonra de:) fəşfə` li fi nəcahiha fəqəd təvəccəhtu iləykə bihacəti liilmi ənnə ləkə indəllahi şəfaətən məqbuləh, və məqamən məhmuda, fəbihəqqi mənixtəssəkum biəmrihi vərtəzakum lisirrih, və bişşə`nil-ləzi ləkum indəllahi bəynəkum və bəynəh, səlillahə təala fi nucəhi təlibəti və icabəti də`vəti və kəşfi kurbəti.
  ƏHD DUASI

  İmam Sadiq (ə) buyurub ki, hər kəs bu duanı 40 sübh oxusa, İmam Zamanın köməkçilərindən olar. Əgər o həzrətin zühurundan qabaq ölsə, həzrət zühur edən vaxt Allah-taala onu qəbirdən dirildər ki, onun hüzurunda olsun. Allah-taala bu duanın hər kəlməsini oxuyan şəxsə min savab yazar, min günahını bağışlayar.
  Bismillahir-rəhmanir-rəhim

  Əllahummə Rəbbən-nuril-əzim, və Rəbbəl-kursiyyir-rəfi`, və Rəbbəl-bəhril-məscur, və munzilət-tovrati vəl-incili vəz-zəbur, və Rəbbəz-zilli vəl-hərur, və munziləl-Qur`anil-əzim, və Rəbbəl-məlaikətil-muqərrəbin, vəl-ənbiyai vəl-mursəlin. Allahummə inni əs`əlukə bivəchikəl-kərim, və binuri vəchikəl-munir, və mulkikəl-qədim, ya Həyyu ya Qəyyum, əs`əlukə bismikəl-ləzi əşrəqət bihis-səmavatu vəl-ərəzun, və bismikəl-ləzi yəsləhu bihil-əvvəlunə vəl-axirun, ya həyyən qəblə kulli həyy, və ya həyyən bə`də kulli həyy, və ya həyyən hinə la həyy, ya muhyiyəl-movta və mumitəl-əhya, ya həyyu la ilahə illa ənt. Allahummə bəlliğ movlanəl-imaməl-Hadiyəl-Məhdiyyəl-Qaimə bi əmrik, sələvatullahi ələyhi və əla abaihit-tahirin, ən cəmiil-mu`mininə vəl-mu`minat, fi məşariqil-ərzi və məğaribiha, səhliha və cəbəliha və bərriha və bəhriha və ənni və ən validəyyə minəs-sələvati zinətə ərşillah, və midadə kəlimatihi və ma əhsahu ilmuh, və əhatə bihi kitabuh. Allahummə inni ucəddidu ləhu fi səbihəti yovmi haza və ma iştu min əyyami əhdən və əqdən və bəy`ətən ləhu fi unuqi, la əhulu ənha və la əzulu əbəda. Allahumməcə`lni min ənsarihi və ə`vanih, vəz-zabbinə ənhu vəl-musariinə iləyhi fi qəzai həvaicih, vəl-mumtəsilinə li əvamirih, vəl-muhaminə ənh, vəs-sabiqinə ila iradətih, vəl-mustəşhədinə bəynə yədəyh. Allahummə in halə bəyni və bəynəhul-movtul-ləzi cəəltəhu əla ibadikə hətmən məqziyya, fəəxricni min qəbri mu`təzirən kəfəni, şahirən səyfi, mucərridən qənati, muləbbiyən də`vətəd-dai` fil-haziri vəl-badi. Əllahummə ərinit-təl`ətər-rəşidətə vəl-ğurrətəl-həmidəh, vəkhul naziri bi nəzrətin minni iləyh, və əccil fərəcəhu və səhhil məxrəcəh, və ovsi` mənhəcəhu vəsluk bi məhəccətəh, və ənfiz əmrəhu vəşdud əzrəh, və`murillahummə bihi biladəkə və əhyi bihi ibadək, fə innəkə qultə və qovlukəl-həqq: "zəhərəl-fəsadu fil-bərri vəl-bəhri bima kəsəbət əydin-nas" fəəzhirillahummə ləna vəliyyəkə vəbnə binti Nəbiyyik, əl-musəmma bismi Rəsulikə hətta la yəzfərə bişəy`in minəl-batili illa məzzəqəhu və yuhiqqəl-həqqə və yuhəqqiqəh, vəc`əlhullahummə məfzəən liməzlumi ibadik, və nasirən limən la yəcidu ləhu nasirən ğəyrək, və mucəddidən lima uttilə min əhkami kitabik, və muşəyyidən lima vərədə min ə`lami dinikə və sunəni Nəbiyyik, səlləllahu ələyhi və alih, vəc`əlhullahummə mimmən həssəntəhu min bə`sil-mu`tədin. Əllahummə və surrə Nəbiyyəkə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alih, bi ru`yətihi və mən təbiəhu əla də`vətih, vərhəmistikanətəna bə`dəh. Əllahumməkşif hazihil-ğummətə ən hazihil-umməti bi huzurih, və əccil ləna zuhurəh, "innəhum yərovnəhu bəidən və nərahu qəriba", birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin. (Sonra 3 dəfə əlini sağ buduna vurub hər dəfəsində bu sözləri de:) Əl-əcəl, əl-əcəl, ya movlayə, ya Sahibəz-zəman. Əl-əcəl, əl-əcəl ya movlayə, ya Sahibəzzaman, Əl-əcəl, əl-əcəl ya movlayə, ya Sahibəzzaman"
  TƏRCÜMƏSI

  İlahi, ey əzəmətli nurun Rəbbi, ey uca kürsünün Rəbbi, ey təlatümlü dəryanın Rəbbi, ey Tövratı, Incili və Zəburu nazil edən, ey sərin kölgəliyin və yandırıcı küləyin Rəbbi, ey əzəmətli Qur`anı nazil edən, ey müqərrəb mələklərin, mürsəllərin və Peyğəmbərlərin Rəbbi! İlahi, Səndən istəyir və Səni and verirəm Öz kəramətli vəchinə, Öz nurlu vəchinin nuruna, əzəli mülkünə (səltənətinə), ey Həyy, ey Qəyyum. Səni and verirəm o adına ki, asimanlar və yerlər onun səbəbi ilə işıqlanmışdıræ and verirəm o adına ki, onun səbəbi ilə əvvəldəkilər və axırdakılar islah olar. Ey hər bir diridən öncə diri olan, ey hər bir diridən sonra diri qalan, ey heç bir diri olmayan vaxt diri olan, ey ölüləri dirildən, ey diriləri öldürən, ey diri, ey o kəs ki, Səndən başqa bir tanrı yoxdur. İlahi, mövlamıza, bizi hidayət edən, özü də hidayət olunmuş, Sənin əmrinlə (haqq-ədalətin) bərqərar olması üçün qiyam edən imama, (Sənin salavatın ona və onun mə`sum ata-babalarına olsun!) yer üzünün şərq və qərbində, səhra və dağlarında, quruda və dənizində olan bütün mö`min kişi və qadınlar tərəfindən Allah ərşinin vəzni, kəlmələrinin qədəri, elmini saydığı kitabının əhatə etdiyi qədər salavat göndər. İlahi, bu günün sübhündə, yaşadığım günlərdə onunla bağladığım əhdi, boynumda olan bey`ətini təzələyirəm və heç vaxt o bey`ətdən əl çəkmərəm. İlahi, məni o Həzrətin köməkçilərindən, onu müdafiə edənlərdən, ona lazım olan köməklərə tələsənlərdən, əmrlərini yerinə yetirənlərdən, onu himayə edənlərdən, onun istəklərinə doğru öndə olanlardan və onun gözü önündə şəhid olanlardan qərar ver. İlahi, əgər ölüm hökmü – bəndələrin üçün labüd və qaçılmaz qərar verdiyin hökm – mənimlə o Həzrətin arasında ayrılıq salsa, məni (imamın zühurunda) kəfən geydiyim, qılıncımı siyirib nizəmi ələ aldığım, kənd və şəhərlərdə (qiyama) də`vət edən carçının də`vətinə ləbbeyk ("qəbul etdim") deyən halda qəbirimdən çıxart. İlahi, rəşid (parlaq) sima (haqq və düz yola hidayət edən) nuru, bəyənilmiş gözəl alnı mənə göstər, ona nəzər etməklə gözümə şəfa ver! Onun fərəcini sür`ətləndir, zühurunu asanlaşdır, yolunu genişləndir, məni onun yolu ilə apar, əmrini nüfuzlu et, arxasını möhkəmlət. İlahi, onun səbəbi ilə bizim ölkələri abadlaşdırıb bəndələrinin (mə`nəviyyatını) dirilt. Çünki Sən buyurmusan və Sözün də haqqdır: "Fəsad quruda və dəryada, camaatın kəsb etdikləri pis əməllərə görə zahir oldu." İlahi, bizim üçün Öz vəlini – Sənin Rəsulunun adı ilə eyni adda olan, Rəsulunun qızının oğlunu zahir et ki, batildən bir şey qalmasın və Həzrət onu tar-mar etsin, haqqı bərqərar edib möhkəmlətsin. İlahi, onu məzlum bəndələrin üçün sığınacaq, Səndən başqa bir köməkçi tapmayanlar üçün bir köməkçi, Kitabının icra olunmayan qanunlarını yeniləşdirən, Sənin dininin, Rəsulunun sünnələrindən gəlib çatan hökmlərini dirçəldən qərar ver. İlahi, onu, zalimlərin törədə biləcəyi təhlükələrdən amanda saxla. İlahi, onun görünməsi və ona də`vətində tabe olanların vasitəsilə Öz Peyğəmbərin Məhəmmədi sevindir, ondan sonra bizim çarəsizliyimizə rəhm et! Onun zühur edib hazır olması ilə bu ümmətin müşkül və giriftarçılıqlarını aradan qaldır, bizim üçün onun zühurunu tezləşdir. "Həqiqətən onlar bunu (zühuru) uzaq, biz isə yaxın görürük." Səni and verirəm Öz rəhmətinə, ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi! Tələs, tələs, ey Mövlam, ey Sahibəzzaman!
   
  Content-Disposition: form-data; name="file1"; filename=""
  Категория: Dini meqaleler | Добавил: media-islam (12.03.2008) | Автор: ilkin E W
  Просмотров: 1847 | Рейтинг: 3.5/2
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər