Şenbe, 10.04.2021, 23:11
Приветствую Вас Qonaq | RSS

islam dini

Bölmələr
  Şiə cavabları
  Sorğu
  Saytı qiymetlendirin
  Cəmi cavab: 6931
  Sayğac

  Onlayn: 1
  Qonaq: 1
  İsifadeçi: 0
  Форма входа
  Главная » 2008 » Avqust » 31 » HƏZ­RƏT ƏBU TA­Lİ­BİN İMA­NI
  13:17
  HƏZ­RƏT ƏBU TA­Lİ­BİN İMA­NI
   
   
   
   
   
  Həz­rət İmam Rza (ə) bu­yu­rur: "Ki­min Əbu Ta­li­bin ka­fir ki­mi dün­ya­dan köç­mə­si­nə eti­qa­dı ol­sa, ka­fir­dir".
  Həz­rət Əbu Ta­li­bin əsl adı İm­ran­dır. Ata­sı Əb­dül Mü­təl­lib, ana­sı Fa­ti­mə bin­tii Əmr ibn Aiz­dir. Həz­rət Əbu Ta­lib Pey­ğəm­bə­rin ata­sı Ab­dul­lah və Zü­beyr­lə doğ­ma qar­daş idi. Əb­dül Mü­təl­lib di­gər öv­lad­la­rı isə baş­qa qa­dın­dan dün­ya­ya göz aç­mış­dı­lar.
  Ta­rix Həz­rət Əbu Ta­li­bin fə­da­kar­lıq­la­rı­nı qey­də al­mış­dı. Məş­hur ta­rix­çi ib­ni Əbil Hə­did Əbu Ta­li­bin gös­tər­di­yi fə­da­kar­lıq­lar haq­qın­da be­lə ya­zır: "Bir nə­fər Əbu Ta­li­bin ima­nı ba­rə­də bir ki­tab ya­zıb mə­nim ya­nı­ma gə­tir­di və mən­dən onun haq­qın­da bir şey yaz­ma­ğı­mı is­tə­di. Mən onun ki­ta­bı­nın ar­xa­sın­da bu iki mis­ra­nı yaz­dım: "Əgər Əbu Ta­lib və oğ­lu Əli ol­ma­say­dı, İs­lam di­ni­ni qo­ru­yub sax­la­maq müm­kün ol­maz­dı. Ata (Əbu Ta­lib) Mək­kə­də Pey­ğəm­bə­ri hi­ma­yə edir­di və oğ­lu (Əli) Yəs­rib­də ölüm bu­rul­ğa­nı­na dü­şür­dü"
  Ə­bu Ta­li­bin ima­nı mə­sə­lə­si­nin ta­rix ki­tab­la­rın­da qeyd olun­ma­sı­na si­ya­si bir mə­sə­lə ki­mi ba­xı­lır, bə­zi yer­siz təəs­süb­keş­lər onun ima­nı­nı in­kar et­mək­lə Həz­rət Əli­nin (ə) fə­zi­lət­lə­ri­ni in­kar et­mək is­tə­yir­lər. Əgər Əbu Ta­lib Əli­nin ata­sı ol­ma­say­dı, onun ima­nı­nı sü­but et­mək üçün möv­cud də­lil­lə­rin heç on­da bi­ri də la­zım de­yil­di.
  ­
  Ə­BU TA­Lİ­BİN İMAN­LI
  OL­MA­ĞI­NIN SƏ­BƏB­LƏ­Rİ

  ­Hər han­sı bir şəx­sin ima­nı­nı bu qeyd olu­nan üç yol­dan bi­ri ilə sü­but et­mək olar:
  - On­dan ya­di­gar qa­lan el­mi əsər­lə­ri araş­dır­maq­la
  - Onun cə­miy­yət­də­ki rəf­ta­rı­nı araş­dır­maq­la
  - Onun haq­qın­da dost­la­rı­nın nə­zə­ri­ni araş­dır­maq­la
  ­Gə­lin biz də Əbu Ta­li­bin ima­nı­nın qeyd olu­nan hər üç yol­la araş­dı­raq

  ŞEİR­LƏR Dİ­VA­NI
  ­
  Ə­gər Əbu Ta­lib­dən ya­di­gar qa­lan və di­van şək­lin­də çap olan el­mi əsər­lə­ri araş­dır­sa­nız qoş­duq­la­rı şeir­lə­rin onun ka­mil ima­nı­na da­ir mü­hüm sü­but ol­du­ğu­nu gö­rər­si­niz. Əbu Ta­li­bin Pey­ğəm­bə­rə yaz­dı­ğı şeir­lər­dən bi­ri­nin tər­cü­mə­si­nə diq­qət edək: "Hə­qi­qə­tən mən bil­dim ki, Mə­həm­mə­din di­ni dün­ya­da olan din­lə­rin ən yax­şı­sı­dır".

  Ə­BU TA­Lİ­BİN PEY­ĞƏM­BƏ­Rİ QO­RU­MAQ­DA GÖS­TƏR­Dİ­Yİ XİD­MƏT­LƏR
  ­
  Ə­gər biz Əbu Ta­li­bin Pey­ğəm­bə­ri (s) qo­ru­maq­da gös­tər­di­yi fə­da­kar­lıqd­la­rı və onun məq­səd­lə­ri­ni araş­dır­saq, bu xid­mət­lə­rin onun ima­nı­nın sü­bu­tu ol­du­ğu­nu gö­rə­rik. Əbu Ta­li­bin Pey­ğəm­bə­rə mə­həb­bə­ti sə­bəb ol­du ki, yaş­lı ol­ma­sı­na bax­ma­ya­raq 3 il bir də­rə­də qal­mış və bu işi Mək­kə­nin rəis­li­yin­dən üs­tün bi­lib. Hət­ta o, Pey­ğəm­bə­ri mü­da­fiə et­di­yi­nə gö­rə şeyx­lik­dən uzaq­laş­dı­rı­lır.
  Həz­rət Əli (ə) bu­yu­rub: "Mə­nim atam şeyx idi, ey­ni za­man­da fə­qir idi".

  QO­HUM­LA­RI VƏ DOST­LA­RI­NIN ƏBU TA­Lİ­BİN İMA­NI­NA MÜ­NA­Sİ­BƏ­Tİ
  ­
  Ə­bu Ta­li­bin ölüm xə­bə­ri Pey­ğəm­bə­rə (s) ça­tan­da o Həz­rət ağ­la­dı və Əli­yə (ə) əmr et­di ki, ona qüsl ve­rib kə­fə­nə bük­sün və dəfn et­sin. Özü isə Al­lah­dan onun ba­ğış­lan­ma­sı­nı is­tə­di.
  ­Bir nöq­tə­ni də qeyd et­mək la­zım­dı ki, Pey­ğəm­bər­lə Xə­di­cə­nin kə­bi­ni­ni Əbu Ta­lib oxu­yub.­
  İ­mam Səc­ca­dın hü­zu­run­da Əbu Ta­lib­dən söz düş­dü. İmam bu­yur­du: "Təəc­cüb edi­rəm, nə üçün ca­maat onun ix­la­sın­da şəkk edir.­Heç bir mü­səl­man qa­dın ka­fir əri­nin əq­din­də qa­la bil­məz. Hal­bu­ki, Fa­ti­mə bin­ti Əsəd Pey­ğəm­bə­rə iman gə­ti­rən ilk qa­dın­lar­dan­dır və Əbu Ta­li­bin hə­ya­tı­nın son an­la­rı­na ki­mi onun əq­din­də idi və on­dan ay­rıl­ma­dı".­
  İ­mam Ba­qir (ə) bu­yu­rur: "Əbu Ta­li­bin ima­nı ca­maa­tın ço­xu­nun ima­nın­dan üs­tün­dür. Əmi­rəl­mö­mi­nin Əli bə­zi­lə­ri­nə əmr et­di ki, ata­sı­nın tə­rə­fin­dən həc­ci ye­ri­nə ye­tir­sin­lər"­.
  İ­mam Sa­diq (ə) bu­yu­rurb: "Onun ima­nı Əs­ha­bi-Kəh­fin ima­nı ki­mi­dir ki, ürə­yin­də iman­lı idi, am­ma tə­za­hür et­məz­di".­
  Əl­la­mə Məc­li­si de­yir: "Şiə­lə­rin nə­zə­rin­cə Həz­rət Əbu Ta­lib heç vaxt bü­tə si­ta­yiş et­mə­yib. O, Pey­ğəm­bə­rə iman gə­ti­rən­lər­dən­dir. Əbu Ta­lib Həz­rət İb­ra­hi­min və­si­lə­rin­dən bi­ri­dir. Onun iman­lı şəxs ol­ma­ğı şiə­lər ara­sın­da məş­hur­dur. Alim­lər bu bö­yük şəx­siy­yə­tin ima­nı ba­rə­də ki­tab­lar ya­zıb­lar".
  Şeyx Sə­duq ya­zır: "Bir hə­dis­də bu­yu­ru­lur ki, cə­nab Əb­dül Mü­təl­lib İla­hi hüc­cət, cə­nab Əbu Ta­lib isə onun və­si­si olub".
  "Və­da­yi­şü-əq­bi­ya" ki­ta­bı­nın rə­va­yə­ti­nə əsa­sən, Həz­rət Mu­sa­nın (ə) əsa­sı, Həz­rət Sü­ley­ma­nın (ə) üzü­yü və sa­ir əma­nət­lə­ri Əb­dül Mü­təl­li­bin va­si­tə­si­lə Əbu Ta­li­bə ve­ril­di, o da on­la­rı Pey­ğəm­bər­lə­rin so­nun­cu­su Həz­rət Mə­həm­mə­də (s) ver­di.­
  İbn Əs­mir Şa­fei de­yir: "Əh­li-beyt Əbu Ta­li­bin ima­nı ba­rə­də yek­dil fi­kir­də olub­lar və Əh­li-bey­tin bu sö­zü hüc­cət­dir".
  Əs­bəc ibn Nə­ba­tə de­yir: "Əli (ə) bu­yu­rur: "Al­la­ha and ol­sun ki, ba­ba­la­rım Əb­dül Mü­təl­lib, Ha­şim və Əb­dül-ma­naf bü­tə iba­dət et­mə­yib­lər". De­di­lər: "Bəs nə­yə iba­dət edir­di­lər?" Bu­yur­du: "On­lar Kə­bə­yə tə­rəf na­maz qı­lır­dı­lar və İb­ra­hi­min di­ni­nə bağ­lı idi­lər"".
  Həz­rət Əli­nin (ə) Əbu Ta­lib ba­rə­də beyt­lə­rin­dən mə­lum olur ki, onun mə­qa­mı Həm­zə­dən da­ha üs­tün­dür.­
  İbn Əbil Hə­did ya­zır: "Əgər Əbu Ta­lib və oğ­lu ol­ma­say­dı, din­dən heç bir əsər-əla­mət ol­maz və be­lə möh­kəm­lən­məz­di. Əbu Ta­lib Mək­kə­də Pey­ğəm­bə­ri qo­ru­yur­du, oğ­lu isə Pey­ğəm­bə­ri Mə­di­nə­də fa­si­lə­siz qo­ru­yur və mü­da­fiə edir­di".
  Bü­tün bu de­yi­lən fi­kir­lər­dən be­lə ay­dın oldru ki, Əbu Ta­lib iman­lı bir şəxs olub və bu dün­ya­dan kö­çər­kən İs­lam di­ninin hökm­lə­ri­nə uy­ğun dəfn olu­nub.
  Həz­rət Əbu Ta­lib ba­rə­də ilk ki­tab hic­rə­tin 630-cu ilin­də qə­lə­mə alı­nıb. O za­man­dan in­di­yə qə­dər müx­tə­lif dil­lər­də onun ima­nı, bö­yük­lü­yü ba­rə­də ki­tab­lar ya­zı­la­raq çap edi­lib ki, bu da təd­qi­qat­çı­la­ra ay­dın­dır.
  Həz­rət Əbu Ta­lib be­sə­tin 10-cu ili, hic­rət­dən üç il qa­baq dün­ya­dan köç­dü. Məş­hur rə­va­yə­tə əsa­sən, o, 81 ya­şın­da və­fat edib.
  Pey­ğəm­bər əmi­si­nin cə­na­zə­si­ni gö­rən­də bu­yur­du: "Ey əmi! Mər­hə­mət et­din və meh­ri­ban­lıq gös­tər­din, nə­ti­cə­də xe­yir­li mü­ka­fat al­dın. Uşaql­dıq­dan mə­nə ar­xa ol­dun, bö­yü­dük­də isə kö­mək və hi­ma­yə et­din".
  Son­ra üzü­nü in­san­la­ra çe­vi­rib bu­yur­du: "Al­la­ha and ol­sun ki, Qi­ya­mət gü­nü əmi­mə olu­nan şə­faə­tə ha­mı təəc­cüb edə­cək".
  Ə­bu Ta­li­bin və­fat et­mə­siy­lə əla­qə­dar Həz­rət Cəb­rail na­zil olub Pey­ğəm­ğə­rə (s) bu­yur­du: "Sə­nin ar­xan və kö­mə­yin bu dün­ya­dan köç­dü, hic­rət et" ("Bi­ha­rül-Ən­var", c,19, səh,69).
  O Həz­rə­tin qəb­ri Hə­cun­da­dır (Mək­kə­də bir yer adı).
  Pey­ğəm­bər (s) əmi­si­nin və­fat et­di­yi ili "Amul-hüzn" (Hüzn ili) ad­lan­dır­dı.
  ­Ya­zı­mı gö­zəl elm xa­di­mi, Əh­li-beyt şai­ri Axund Ha­cı Sol­ta­nın Həz­rət Əbu Ta­lib haq­qın­da yaz­dı­ğı şeir­lə ye­kun­laş­dı­rı­ram.

  O­dur Pey­ğəm­bə­ri edən hi­ma­yət,
  Tü­kən­məz və­fa­sı Əbu Ta­li­bin.
  Mü­həm­məd ye­tin­cə gənc­lik ya­şı­na,
  ­Çox olub cə­fa­sı Əbu Ta­li­bin.

  Düş­mə­nə laf üçün ver­məz­di mə­cal
  ­Sö­zü qı­lınc tə­ki kə­sər­di dər­hal.
  Ka­fir­lər qor­xu­dan olur­du­lar lal,
  Gə­lən­də sə­da­sı Əbu Ta­li­bin.

  Ol­du Pey­ğəm­bər­çün si­nə­si sən­gər,
  Kim ona kəc bax­dı, ol­du mü­kəd­dər,
  Bir Mü­həm­məd idi, bir də ki, Hey­dər,
  Ru­ha­ni qi­da­sı Əbu Ta­li­bin.

  Pey­ğəm­bər vəs­fi­nə şeir­lə din­di,­
  Ə­mi tək qiy­mə­ti, qəd­ri bi­lin­di,­
  İs­la­mın əmi­si sa­yı­lan in­di,
  ­Bu­dur iq­ti­da­rı Əbu Ta­li­bin.

  Hör­mə­tin va­cib­dir sax­la­sın aləm,­
  A­dı­nı hər mö­min de­sin mü­kər­rəm,
  Sol­tan piş­va­zı­na çı­xar­dı o dəm,­
  Ol­say­dı ri­za­sı Əbu Ta­li­bin.

  ­Se­yid Hə­sən Hü­sey­nov/Nəbz qəzeti
  Категория: DİNİ DƏRSLƏR | Просмотров: 1992 | Добавил: media-islam | Рейтинг: 2.0/1
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Axtar
  Linklər